معنی سفید

لغت نامه دهخدا

سفید

سفید. [س َ / س ِ] (ص) سپید که نقیض سیاه باشد و به عربی ابیض خوانند. (برهان). ابیض. (غیاث) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی). رنگی است روشن ترین رنگها و رنگی است خارج از رسته ٔ اصلی و فرعی. این رنگ را بهر رنگ دیگر اضافه کنندروشن تر سازد. (فرهنگ فارسی معین):
بچهره چنان بود برسان شید
ولیکن همه موی بودش سفید.
فردوسی.
|| روشن:
شما را سوی من گشاده ست راه
بروز سفید و شبان سیاه.
فردوسی.
گذشت آن کز آن چرخ با اعتمید
چو شب دورباشی ز روز سفید.
اثیرالدین اخسیکتی.
بتشنیع و دشنام و آشوب و زجر
سفید از سیه فرق کردم چو فجر.
سعدی.
گفته باشد مگرت ملهم غیب احوالم
این که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی.
حافظ.
|| کنایه از ظاهر و نمایان هم هست چه هرگاه گویند «سفید شد» مراد آن باشد که ظاهر و نمایان گردید. «سفید نشد» یعنی پیدا نشد. (برهان).
|| درمک. سمید. و آن قسمی نان است که سبوس گرفته باشند. (یادداشت مؤلف).


زاغ سفید

زاغ سفید. [غ ِ س ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) رجوع به زاج سفید و زاگ سفید شود.

فارسی به انگلیسی

سفید

Blank, Blankly, Light, White, Silver, Snowy


سفید سفید

Lily-White, Snow-White

فارسی به ترکی

سفید‬

beyaz, ak

فارسی به ایتالیایی

سفید

bianco

فرهنگ عمید

سفید

از رنگ‌های ترکیبی شبیه رنگ برف یا شیر تازه،
(صفت) هر چیزی که دارای این رنگ باشد،
(صفت) [مجاز] روشن،
(صفت) [مجاز] کسی که پوست سفید دارد،
[مجاز] فاقد رنگ، نوشته یا نقش: کاغذ سفید،
(موسیقی) نتی که از نظر زمانی برابر نصف نت گرد است،


پیشانی سفید

دارای پیشانی سفید،

فرهنگ معین

سفید

آن چه که به رنگ برف یا شیر باشد، ابیض. مق. سیاه. اسود، (کن.) ظاهر، نمایان. سفید و اسپید و سپی نیز گویند. [خوانش: (س یا سَ) [په.] (ص.) = سپید: ]

حل جدول

سفید

ابیض

مترادف و متضاد زبان فارسی

سفید

آق، بیاض، سپید، سیمگون، شیری‌رنگ، نقره‌فام، نقره‌گون،
(متضاد) اسود، سیاه، سفیدپوست،
(متضاد) رنگین‌پوست

فارسی به عربی

سفید

ابیض، قدیم، مثلج

فرهنگ فارسی هوشیار

اسفیدا سفید

(صفت) سفید سفید کاملا سپید.


سفید پوستی

دارای پوست سفید بودن از نژاد سفید بودن مقابل سیاه پوستی.


سفید شدن

(مصدر) برنگ سفید درآمدن: ابیاض سفید شدن موی، ظاهر شدن آشکار گشتن


سفید

روشن، هر چیزی که برنگ برف باشد

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سفید

سپید

فارسی به آلمانی

معادل ابجد

سفید

154

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری