معنی سفره

سفره
معادل ابجد

سفره در معادل ابجد

سفره
 • 345
حل جدول

سفره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سفره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ادیم، بساط، خوان، سماط، نطع
فرهنگ معین

سفره در فرهنگ معین

 • (سُ رِ) [ع. سُفَره] (اِ. ) پارچه ای که هنگام غذا خوردن، خوردنی ها را روی آن می چینند. ، ~ ابوالفضل سفره ای که نذر حضرت ابوالفضل عباس برادر امام حسین (ع) شده است. ،~ عقد سفره ای که در مراسم عقد در برابر عروس و داماد می گسترند و در آن آیینه و شمعدا. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سفره در لغت نامه دهخدا

 • سفره. [س ُ رَ / رِ] (اِ) گنابادی «سفره » گیلکی «سوفره »؛ پارچه گسترده که بر آن خوردنی و نوشیدنی نهند، دستارخوان. (از حاشیه ٔ برهان قاطعچ معین). دستارخوان. (آنندراج) (دهار):
  بگسترده بر سفره بر نان نرم
  یکی گور بریان بیاورد گرم.
  فردوسی.
  شام ار دهد بمن دهدم خجلت
  هم نقمتست سفره ٔ ناهارش.
  ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 208).
  شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام
  کز کاسه ٔ سر کاسه بود سفره ٔ خوان را.
  انوری.
  بر سفره هرآنکه خورد حلوا
  چون سفره شود رسن بگردن. توضیح بیشتر ...
 • سفره. [س َ ف َ رَ] (ع اِ) نویسندگان. ج ِ سافر است. (منتهی الارب) (آنندراج). || فرشتگان که اعمال بندگان را نگاهدارند. (منتهی الارب) (آنندراج). || مقعد که مخرج غائط است. (غیاث) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سفره در فرهنگ عمید

 • تکه‌ای مربع یا مستطیل از جنس پارچه یا پلاستیک که روی میز یا زمین می‌گسترانند و خوردنی‌ها را در آن می‌چینند، خوان،
  توشه‌دان مسافر،
  [قدیمی] طعام و توشه،
  * سفرهٴ رنگین: [مجاز] سفره‌ای که بر آن غذاهای گوناگون باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سفره در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سفره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سفره در فارسی به عربی

تعبیر خواب

سفره در تعبیر خواب

 • اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد. اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود. اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگتر بیند، دلیل که منفعت آن بیشتر بود. اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است. اول: کنیز. دوم: خدمتکار. سوم: سفر. چهارم: کسب و معیشت. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

سفره در گویش مازندرانی

 • کویر، روضه خوانی زنانه
فرهنگ فارسی هوشیار

سفره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارچه گسترده که بر آن خوردنی نهند
فارسی به ایتالیایی

سفره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سفره در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سفره در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید