معنی سرودن

لغت نامه دهخدا

سرودن

سرودن. [س ُ دَ] (مص) از: سرو + دن (پسوند مصدری)، پهلوی «سروتن » (آواز خواندن)، اوستا ریشه ٔ «سراو» (شنیدن)، هندی باستان ریشه ٔ «چراو». آواز خواندن. تغنی کردن. سراییدن. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). نغمه کردن. (آنندراج). سراییدن. (غیاث). انشاد کردن. نظم کردن. شعر گفتن: پسر رومی در این معنی نیکو سروده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 372).
یکی پنج بیتی خوش آمد به گوش
که در محفلی می سرودند دوش.
سعدی.
|| حرف زدن. (آنندراج). گفتن:
سخن هیچ مسرای با رازدار
که او رابود نیز همساز و یار.
فردوسی.


چکامه سرودن

چکامه سرودن. [چ َ م َ / م ِس ُ دَ] (مص مرکب) چامه و قصیده سرودن. شعر گفتن. شاعری و چغامه سرایی کردن. سخن نظم در شیوه ٔ قصیده گفتن. و رجوع به چکامه و چکامه سرای و چکامه سرایی شود.

فارسی به انگلیسی

سرودن‌

Compose, Write

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرودن

سراییدن، شعرگفتن، آواز خواندن، تغنی کردن

فارسی به آلمانی

فرهنگ معین

سرودن

آواز خواندن، شعر گفتن. [خوانش: (سُ دَ) [په.] (مص ل.)]

فرهنگ عمید

سرودن

آواز خواندن،
[قدیمی] شعر خواندن،
شعر گفتن. * سراییدن،

فارسی به عربی

سرودن

اعدد، غن


سرود عزا سرودن

لحن حزین

فرهنگ فارسی هوشیار

سرودن

سراییدن، شعر گفتن، نظم کردن


چکامه سرودن

(مصدر) قصیده سرودن قصیده گفتن، شعر گفتن.

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

compose

سرودن

معادل ابجد

سرودن

320

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری