معنی سرفرازی

لغت نامه دهخدا

سرفرازی

سرفرازی. [س َ ف َ] (حامص مرکب) فخر. افتخار. مفاخرت. مباهات:
پس ازچه رسد سرفرازی مرا
چو کوشش ترا گوی بازی مرا.
اسدی.
فخر ملکان شیرزاد شاهی
کو را رسد از فخر سرفرازی.
مسعودسعد.
و آنکه او پارسی است روزی دان
سرفرازی و نیک روزی دان.
سنایی.
نسازد عاشقی با سرفرازی
که بازی برنتابد عشق بازی.
نظامی.
من آرم در پلنگان سرفرازی
غزالان از من آموزند بازی.
نظامی.
توخود دانی که وقت سرفرازی
زناشویی به است از عشقبازی.
نظامی.
زمانه افسر رندی نداد جز به کسی
که سرفرازی عالم در این کله دانست.
حافظ.
|| بلندمرتبه بودن. رفعت:
سپهر برین را همه سرفرازی
شد از همت قدر دهقان نمازی.
سوزنی.


سرفرازی دادن

سرفرازی دادن. [س َ ف َ دَ] (مص مرکب) بلندقدر ساختن. آبرو بخشیدن. مفتخر کردن:
کسی را کجا سرفرازی دهد
نخستین درش بی نیازی دهد.
فردوسی.
ترا زین سپس بی نیازی دهم
به مازندران سرفرازی دهم.
فردوسی.
که یزدان ترا بی نیازی دهد
بلند اختر و سرفرازی دهد.
فردوسی.


سرفرازی کردن

سرفرازی کردن. [س َ ف َ ک َ دَ] (مص مرکب) افتخار کردن:
ولیکن چو شه تیغبازی کند
سر تیغ او سرفرازی کند.
نظامی.
|| تکبر کردن. به خود بالیدن:
همه مردمی سرفرازی کند
سر آن شد که مردم نوازی کند.
نظامی.
سرفرازی مکن از کیسه پری
که بود کار فلک کیسه بری.
جامی.

فارسی به انگلیسی

سرفرازی‌

Elation, Flying Colors, Glory, Gratification, Laurels, Pride

حل جدول

سرفرازی

عزت


سربلندى

سرفرازی


سربلندی

سرفرازی

فرهنگ عمید

سرفرازی

سرافرازی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرفرازی

مفاخرت، مباهات


والاسری

بلند مرتبگی سرفرازی: ((تراگر فزونست و الاسری و لیکن ندای زمن برتری. )


گردن درازی کردن

(مصدر) گردن را بالا کشیدن، سرفرازی (نمودن)، تجاوز از حدود خود (کردن) .

فارسی به عربی

عربی به فارسی

انتشاء

بالا بری , رفعت , ترفیع , سرفرازی شادی

مترادف و متضاد زبان فارسی

شرمندگی

خجالت، خجلت، شرمزدگی، شرمساری، شرمگینی،
(متضاد) سرفرازی

سوئدی به فارسی

upprymdhet

بالا بری، رفعت، ترفیع، سرفرازی شادی، نشاط،

فرهنگ معین

مباهات

تفاخر، خودبینی، غرور، سرفرازی. [خوانش: (مُ) [ع. مباهاه] (مص ل.)]

معادل ابجد

سرفرازی

558

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری