معنی سدرمه

فرهنگ عوامانه

سدرمه

چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد.


سقرمه

به همان معنی سدرمه است.

حل جدول

سدرمه

چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد.

چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد


به همان معنی سدرمه است.

سقرمه


به همان معنی سدرمه است

سقرمه


چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد.

سدرمه


چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد

سدرمه


سقرمه

به همان معنی سدرمه است.

به همان معنی سدرمه است

معادل ابجد

سدرمه

309

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری