معنی ستوران

حل جدول

ستوران

بهایم


توقفگاه ستوران

آب‌انداز

آب انداز


پوشش ستوران

جل


چارپایان و ستوران

حیوانات بارکش، دواب، مواشی


توقف گاه ستوران

آب انداز


آنکه ستوران را نعل میکند

ستوربان

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستوران

چارپایان، حیوانات‌بارکش، دواب، مواشی،
(متضاد) ددان، وحوش

واژه پیشنهادی

جای ستوران

ستوردان

اسطبل


خوراک ستوران

علوفه

بانک شعر

تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحسِ دیو مانند با شیر سپهر بسته پیمان با اختر سعد کرده پیوند

مفهوم و معنی شعر تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحسِ دیو مانند با شیر سپهر بسته پیمان با اختر سعد کرده پیوند با تفسیر کامل
برای اینکه از نفس شوم مردم دیو سیرت رها شوی، با شیر آسمان، یعنی خورشید، هم پیمان شده‌ای و با ستارهٔ سعد، مشتری، پیمان بسته‌ای. (به ارتفاع کوه اشاره دارد.)
دَم: سخن، آواز که ایهام دراد: ۱- سخن، بانگ ۲- کنار، پهلو / ستوران: استعاره از مردم نادان و کم فهم / تشبیه: مردم دیو مانند: مردم: مشبّه، دیو: مشبّه به / کنایه: با شیر سپهر پیمان بستن و با اختر سعد پیوند کردن: ارتفاع و بلندی کوه دماوند / مراعات نظیر: سپهر و اختر / بیت پنچم حسن تعلیل دارد. شاعر مرتفع بودن دماوند را برای رهایی او از دم ستوران و مردم نحس دیومانند می‌داند. / تشخیص: پیمان بستن و پیوند کردن کوه دماوند با شیر سپهر و اختر سعد

فرهنگ فارسی هوشیار

اکاف

پالان ستوران


مکرع

آبشخور ستوران

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

احشام

ستوران، چارپایان

معادل ابجد

ستوران

717

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری