معنی ستایش

لغت نامه دهخدا

ستایش

ستایش. [س ِ ی ِ] (اِمص) اسم مصدر از ستاییدن و ستودن. پهلوی «ستایشن ». (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). دعا و ثنا و شکر نعمت و مدح و نیکویی گفتن و ستودن و آفرین. (برهان) (غیاث) (آنندراج). حمد. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن). مدیح. مدحه. ثناء. (منتهی الارب) (دهار). مقابل نکوهش:
ستایش خوش آیدش بر هر هنر
نکوهش نبایدش خود زیچ در.
بوشکور.
بدو گفت رودابه کای شاه زن
سزای ستایش بهر انجمن.
فردوسی.
نخست آنکه کردی ستایش مرا
بنامه نمودی نیایش مرا.
فردوسی.
همه جهان پدرش را ستوده اند و پدر
چو من ستایش او را همی کند تکرار.
فرخی.
مقرر گردد که هر کس که خرد وی قوی تر، زبانها در ستایش او گشاده تر. (تاریخ بیهقی). در ستایش وی سخن دراز داشتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 262).
بمیدان دانش بر اسب هنر
نشین و ببند از ستایش کمر.
اسدی.
موبد موبدان پیش ملک آمدی... و ستایش نمودی و نیایش کردی. (نوروزنامه). سپاس و ستایش مر خدای را عز و جل که جلال و آثار قدرت او بر چهره ٔ روز روشن تابانست. (کلیله و دمنه).
خاقانی از ستایش کعبه چه نقص دید
کز زلف و خال گوید و کعبه برابرش.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 219).
ستایشت بحقیقت ستایش خویش است
که آفتاب ستا چشم خویش را بستود.
مولوی.
احمق را ستایش خوش آید چون لاشه ای که در کعبش دمند فربه نماید. (گلستان).


ستایش کنان

ستایش کنان. [س ِ ی ِ ک ُ] (ق مرکب) در حال ستایش:
چو از خواب گودرز بیدار شد
ستایش کنان پیش دادار شد.
فردوسی.
چو بر آستان ملک سر نهاد
ستایش کنان دست بر سر نهاد.
سعدی.
رجوع به ستایش کردن شود.

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستایش

آفرین، تحسین، تعریف، تقدیر، تمجید، ثنا، حمد، مدح، مدیح، مدیحه، مرحبا، منقبت،
(متضاد) قدح، نکوهش

فارسی به انگلیسی

ستایش‌

Admiration, Admiration, Adulation, Applause, Commendation, Compliment, Credit, Eulogy, Exaltation, Kudos, Praise, Veneration

فارسی به ترکی

نام های ایرانی

ستایش

دخترانه، سپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن

فرهنگ فارسی هوشیار

ستایش

دعا و ثنا و شکر نعمت و مدح و نیکوئی گفتن


ستایش آمیز

(صفت) توام با ستایش قرین ستایش.

فارسی به آلمانی

ستایش

Verehrung (f) [noun], Verehrung [noun]

واژه پیشنهادی

ستایش

ثنا

تسبیح

فرهنگ عمید

ستایش

ستاییدن، ستودن، مدح، ثنا،
خوبی و نیکویی کسی یا چیزی را گفتن،
* ستایش‌ کردن: (مصدر متعدی) ستودن، مدح کردن،


ستایش آمیز

آمیخته به ستایش،

حل جدول

ستایش

نعت

تحسین

ثنا

تمجید

مدح

ثنا، مدح، ذکر، نعت

سپاس

فارسی به ایتالیایی

فرهنگ معین

ستایش

مدح، پرستش، شکر، سپاس. [خوانش: (س یِ) [په.] (اِمص.)]

فارسی به عربی

ستایش

اطراء، اعجاب، اعلاء، امدح، تقدیر، تملق، عباده، مدیح

معادل ابجد

ستایش

771

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری