معنی سبزه‌زار

حل جدول

سبزه‌زار

راود


سبزه‌زار وسیع بیرون از شهر

درودشت


هم خانواده مرغزار

سبزه‌زار، علفزار، مرتع، مرغ، چمن‌زار

مترادف و متضاد زبان فارسی

سبزه‌زار

چمن، چمن‌زار،
(متضاد) خشک‌زار، کویر، علفزار، مرغزار، جوله‌زار،
(متضاد) خشک‌زار، کویر، گل‌گشت، روضه


چمن‌زار، چمنزار

سبزه‌زار، لاله‌زار، مرغزار


چمن

جوله، سبزه، سبزه‌زار، فریز، قلیب، مرغزار


چراخوار

چراخور، چراگاه، مرتع، مرغزار، علف‌چر، سبزه‌زار، علفزار


مرتع

چراگاه، چره، راود، سبزه‌زار، علف‌چر، علفزار، مرغزار


علفزار

چراگاه، راود، سبزه‌زار، مرتع، مرغزار، مرغزار،
(متضاد) کشتزار


مرغزار

چراگاه، راغ، راود، سبزه‌زار، علفزار، مرتع، مرغ، چمن‌زار

فرهنگ عمید

مرتع

چراگاه، سبزه‌زار،


سبزخوان

آسمان،
زمین پرگیاه، سبزه‌زار،


النگ

سبزه‌زار، مرغزار، چراگاه،


سبزجا

جای سبز، سبزه‌زار،


مرغزار

چمنزار، سبزه‌زار، زمین سبز و خرم،

معادل ابجد

سبزه‌زار

282

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری