معنی ساسانی

فرهنگ عمید

ساسانی

مربوط به ساسانیان: سکه‌های ساسانی،
از نوادگان ساسان: خاندان ساسانی،

لغت نامه دهخدا

ساسانی

ساسانی. (ص نسبی) منسوب به ساسان نیای اردشیر و جد سلسله ٔ شاهنشاهی ساسانی: دولت ساسانی. سلسله ٔ ساسانی. خاندان ساسانیان. سلاطین ساسانی. ساسانیه. آل ساسان. آل اردشیر. بنو ساسان. اکاسره. رجوع به ساسان و ساسانیان شود.

ساسانی. (ص نسبی) (پهلوی...) زبان دوره ٔ ساسانیان. پهلوی جنوبی و جنوب غربی. پارسیک. زبان ساسانی. لهجه ٔ متأخر از زبان پهلوی که در دوره ٔ حکومت ساسانیان در ایران متداول بوده و این در مقابل پهلوی اشکانی است که لهجه ٔ مقدم بر آن بوده است. رجوع به پهلوی (زبان و خط...) در این لغت نامه شود.
- کتیبه ٔ ساسانی، کتیبه بزبان پهلوی ساسانی. سنگ نبشته ٔ بازمانده از دوره ٔساسانی.


شهریار ساسانی

شهریار ساسانی. [ش َ ریا رِ] (اِخ) لقب شهروراز (629 م.) سردار ساسانی. رجوع به شهروراز و ساسانیان شود.


فیروز ساسانی

فیروز ساسانی. [زِ] (اِخ) رجوع به پیروز شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

ساسانی

(صفت) منسوب به ساسان از خانواده ساسان.

حل جدول

ساسانی

سبکی در معماری ایرانی


از پادشاهان ساسانی

هرمز دوم ساسانی


پادشاه ساسانی

بلاش

نرسی


ازپادشاهان ساسانی

نرسی


شاه ساسانی

نرسی

واژه پیشنهادی

پادشاه ساسانی

کسری


شاه ساسانی

نرسی


ملکه ساسانی

پوران دخت ، آزرمی دخت

معادل ابجد

ساسانی

182

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری