معنی سارین

لغت نامه دهخدا

سارین

سارین. (اِخ) ده کوچکی است از دهستان حومه ٔ بخش غربی شهرستان رفسنجان، واقع در 41 هزارگزی جنوب رفسنجان، و35 هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ رفسنجان به یزد، این ده 27 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).


ساآنه

ساآنه. [ن ِ] (اِخ) رودخانه ای است در سویس که فرانسویان آن را سارین و آلمانیها زانه نامند و آن از درّه ٔ منجمد سانتز در ناحیه ٔ برن سرچشمه میگیرد و از نواحی وود و فریبورگ میگذرد و در ساحل چپ رودخانه ٔ آر به آن میپیوندد. مجرای زانه 125 هزارگز طول دارد و در ناحیه ٔ فریبورگ پل معلق زیبائی بر روی آن بسته اند.

نام های ایرانی

سارین

پسرانه، نام روستایی در نزدیکی رفسنجان

حل جدول

معادل ابجد

سارین

321

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری