معنی ساختمانها

حل جدول

ساختمانها

ابنیه، بناها

فرهنگ فارسی هوشیار

عمارات

جمع عمارت، ساختمانها


تدابیر

(مصدراسم) جمع تدبیر. پایان بینیها کار ساختمانها، اندیشه ها.


خرابکاری

ریهیدن تباهیگری تباه کردن مورجنیتاری ایجاد فساد و تباهی (در امور و ساختمانها)


آسانسور

بالا رو در ساختمانها جهت رفت وآمدبه طبقات بالا وپایین استفاده میشود


خرابکار

‎ ستون پنجمی مورد جنیتار، ویرانگر موتک (صفت) آنکه خراب کند (امور یا ساختمانها را) کسی که موجب تخریب شود.


بند کش

(اسم) کارگری که در ساختمانها درزهای آجرها و سنگهایی را در نمای بنا بکار رود باسیمان ساروج و مانند آن پر کند.

انگلیسی به فارسی

decorator

متخصص آرایش داخلی ساختمانها


free- space antenna pattern

الگوی فضای آزاد آنتن الگوی تابشی آنتن در شرایط فضای آزاد و عاری از تأثیر ساختمانها، درختان، تپه ها یا زمین.

سوئدی به فارسی

dekoratr

اذینگر، متخصص ارایش داخلی ساختمانها،

لغت نامه دهخدا

عمارات

عمارات. [ع ِ] (ع اِ) ج ِ عمارت. ساختمانها. رجوع به عِمارت شود.


شمس العمارة

شمس العماره. [ش َ سُل ْ ع ِ رَ] (ع اِ مرکب) آفتاب ساختمانها. (فرهنگ فارسی معین).


تیرآهن

تیرآهن. [هََ] (اِمرکب) ستونهائی از آهن که امروز بجای الوار و ستونهای چوبی در ساختمانها بکار برند استحکام بیشتر را.

فرهنگ فارسی آزاد

اطلال

اَطْلال، نشانه ها و آثار ساختمانها، باقیمانده های بلند از ساختمانهای خراب شده، کالبدها (مفرد: طَلَل)،


ابنیه

اَبْنِیَه، ساختمانها (مُفرد: بناء)، (بناء معانی دیگر هم دارد مانند: جسم، استناد، چنانکه میگویند " بِناءً عَلیَ ذلِک " یعَنی "باین استناد ")،

معادل ابجد

ساختمانها

1158

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری