معنی زهره

زهره
معادل ابجد

زهره در معادل ابجد

زهره
 • 217
حل جدول

زهره در حل جدول

فرهنگ معین

زهره در فرهنگ معین

 • (زُ رِ) [ع. زهره] (اِ. ) ناهید؛ دومین سیاره منظومه شمسی به نسبت فاصله از خورشید. توضیح بیشتر ...
 • کیسه صفراء، مایع زرد رنگ و تلخ موجود در کیسه صفرا، ترک شدن (عا. ) به شدت ترسیدن. [خوانش: (زَ رِ یا رَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (~.) [ع. زهره] (اِ.) واحد زهر؛ یک شکوفه.
لغت نامه دهخدا

زهره در لغت نامه دهخدا

 • زهره. [زَ رَ / رِ] (اِ) پوستی باشد پرآب که بر جگر آدمی و حیوانات دیگر چسبیده است. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). و به عربی مراره گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). و با لفظ بافتن و شکافتن مستعمل است. (از آنندراج). پوستی باشد کیسه مانند که درآن آب زرد تلخ پر باشد و آن به جگر هر حیوان چسبیده می باشد. (غیاث). صفرا و مراره. پوستی کیسه مانند که به جگر چسبیده و محتوی صفرا می باشد. (ناظم الاطباء). پوستی است کیسه مانند چسبیده به کبد و محتوی زردآب (صفرا). توضیح بیشتر ...
 • زهره. [زَ رَ / رِ] (اِ) قرنفل شامی و در مغرب قرنفلیه نامند. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). نوعی است از نبات. (ترجمه ٔ صیدنه). || به جزایر چین باشد، برگش به برگ عدس ماند. (نزهه القلوب). گیاهی است که برگ نوعی از آن مانند عدس است. شاخ آن راست برآید بمقدار بدستی و برگ آن نرم بود و بن آن باریک باشد و در زمین شور آفتاب خورده روید و در طعم آن شوری بود. و نوع دیگر آن همانندکماقیطوس است و بهترین رنگ آن ارجوانی آن بود. (از کتاب ادویه ٔ مفرده ٔ قانون ابوعلی سینا، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • زهره. [زُ رَ / رِ] (اِ) به لغت اکسیریان نحاس است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). در اصطلاح کیمیاگران کنایه از مس است. (مفاتیح، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • زهره. [زُ رَ / رِ] (اِخ) ستاره ای است معروف که آن را ناهید خوانند. (برهان). در عربی نام ناهید است. (انجمن آرا) (آنندراج). سیاره ای است که مطربه ٔ فلک است. فارسیان به سکون ها استعمال کرده اند. (شرفنامه ٔ منیری). بمعنی ستاره ٔ معروف اگرچه در عربی به این معنی بضم اول و فتح ثانی و ثالث [زُ هََ رَ] صحیح است لیکن فارسیان به سکون ثانی استعمال کنند. زهره دو خانه دارد یکی ثور، دوم میزان و جای او به فلک سوم است و رنگ او سپید و اقلیم ماوراءالنهر حواله به اوست و نیز نام زنی که هاروت و ماروت شیفته ٔ او بودند. توضیح بیشتر ...
 • زهره. [] (اِخ) (رود. ) آبش شیرین مایل به شوری است. در زمستان و بهار عبور کاروان از آن جز به تدبیر ممکن نشود. رودخانه ٔ فهلیان و رودخانه ٔ نورآباد ممسنی و رودخانه ٔ سرآب سیاه ممسنی و رودخانه ٔ چال موره ٔ کهکیلویه در قریه ٔ پشت کوه، ناحیه ٔ باوی کهکیلویه بهم پیوسته این رود را تشکیل دهند. (از فارسنامه ٔ ناصری). طاب که از کهکیلویه سرچشمه می گیرد. شامل سه شعبه است، یکی آب شیرین (خیرآباد)، دیگری آب شور (شولستان)، سومی زهره (فهلیان) که هر سه پس از الحاق به اسم رود طاب به خلیج فارس وارد میشوند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زهره در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) عضوی کیسه‌مانند که به کبد چسبیده و صفرا در آن‌ جا دارد، کیسۀ زرداب، کیسۀ صفرا،
  [مجاز] دلیری، یارا، جرئت. δ قدما معتقد بودند که ترس شدید سبب ترکیدن زهره می‌شود: یکی زهرۀ خرج کردن نداشت / زرش بود و یارای خوردن نداشت (سعدی۱: ۹۵)،. توضیح بیشتر ...
 • دومین سیارۀ منظومۀ شمسی، ناهید، ونوس، خنیاگر فلک، مطربۀ فلک، بیدخت، بغدخت، بیلفت. δ قدما زهره را سعد می‌دانستند و به خنیاگری نسبت می‌دادند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

زهره در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

زهره در فارسی به انگلیسی

 • Bile, Evening Star, Gall, Morning Star
فارسی به عربی

زهره در فارسی به عربی

نام های ایرانی

زهره در نام های ایرانی

 • دخترانه، سیاره زهره (ونوس)، نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

زهره در تعبیر خواب

 • زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد، دلیل که خشم مردم فرو خورد. اگر بیند که زهره ددان میخورد، دلیل که بدخوی و خشمناک شود و سازگاری نکند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند تن او به زهره مردمان آلوده شد، دلیل که آزار مردم جوید. اگر بیند تنش به زهره چهارپایان آلوده شد، دلیل که لباسِ حرام پوشد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

زهره در گویش مازندرانی

 • گیاهی سمی و کشنده
فرهنگ فارسی هوشیار

زهره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پوشش باشد بر آب که بر جگر آدمی و حیوانات چسبیده است کیسه زرداب، کیسه صفرا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

زهره در فرهنگ فارسی آزاد

 • زُهْرَه، خیلی سفید- خیلی خوشرنگ و مُطَفّی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید