معنی زنخ

زنخ
معادل ابجد

زنخ در معادل ابجد

زنخ
 • 657
حل جدول

زنخ در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زنخ در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

زنخ در فرهنگ معین

 • (زَ نَ) (اِ.) چانه.
لغت نامه دهخدا

زنخ در لغت نامه دهخدا

 • زنخ. [زَ ن َ] (اِ) معروف است و آن را زنخدان هم گویند و به عربی ذقن خوانند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از غیاث) ذقن. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). چانه و ذقن و آن جزء از صورت که واقع در زیر دهان می باشد. زنخدان و مغاک چانه. (ناظم الاطباء). فرود لب فرودین که آن را چاه زنخ و زنخدان نیز خوانند به تازیش ذقن گویند. (شرفنامه ٔ منیری). چانه. ذقن. (فرهنگ فارسی معین). ترجمه ٔ ذقن. دلاویز، سیمین و بلورین از صفات [اوست] و به، سیب، سیب سیمین، گوی سیمین، گوی سفید، گوی بلور، آب معلق، چاه، گرداب شمامه، ترنج، لیمو، گردبالش، روح جان از تشبیهات اوست. توضیح بیشتر ...
 • زنخ. [زَ / زَ ن َ] (ع مص) برداشتن بزغاله سر خود را وقت شیر مکیدن از درماندن شیر به گلو یا از خشکی حلق. || متغیر و مزه برگشته گردیدن روغن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). گندا شدن طعام. (تاج المصادر بیهقی). تند شدن و تند گردیدن طعم و بوی چیزی. || (ص) رکیک. قبیح. کریه. || کسی که کثیف و زشت گوید و کند. (از دزی ج 1 ص 606). توضیح بیشتر ...
 • زنخ. [زَ ن ِ] (ع ص) دُهن زنخ، روغن متغیر ومزه برگشته. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زنخ در فرهنگ عمید

 • چانه١
  * زنخ بر خون زدن: [قدیمی، مجاز] شرمنده شدن، سرافکنده شدن،
  * زنخ ‌زدن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] سخن بیهوده گفتن، بیهوده حرف زدن، چانه زدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زنخ در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

زنخ در تعبیر خواب

 • زنخ درخواب، مهترخاندان است و خداوندِ شغل بسیار باشد. اگر بیند زنخ او ستبر و بزرگ است، دلیل که از بهر دودمان و اهل بیت خوار و حقیر شود. اگر بیند از زنخ او خون روان شد، دلیل که بر قدر آن، از مهتر خاندان زیانی به وی رسد و بعضی ازمعبران گویند که در کسب و کارش نقصان افتد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زنخ در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه