معنی زنار

زنار
معادل ابجد

زنار در معادل ابجد

زنار
 • 258
حل جدول

زنار در حل جدول

 • کمربند کشیش
 • کمربند مسیحیان
فرهنگ معین

زنار در فرهنگ معین

 • رشته ای که مسیحیان به وسیله آن صلیب را به گردن آویزند، کُستی، شالی که زردشتیان به کمر بندند. [خوانش: (زُ نّ) [یو. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زنار در لغت نامه دهخدا

 • زنار. [زُن ْ نا] (معرب، اِ) هر رشته را گویند عموماً. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). ریسمانی است به ستبری انگشت از ابریشم که آن را بر کمر بندند و این غیر از کستیح است. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون). مأخوذ از تازی هر رشته ای عموماً. || هر حلقه و رشته ای که بر میان قدح و ساغر بندند. (ناظم الاطباء).
  - زنار ساغر، کنایه از موج پیاله ٔ شراب است. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زنار در فرهنگ عمید

 • کمربندی که مسیحیان ذِمی به ‌حکم مسلمانان بر کمر می‌بسته‌اند تا از مسلمانان بازشناخته شوند،
  نوار یا گردن‌بندی که مسیحیان با صلیب کوچکی به‌گردن خود آویزان می‌کردند،
  کستی. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

زنار در تعبیر خواب

 • اگر کسی بیند که زنار درمیان داشت، اگر مستور و با امانت بود، دلیل که انصاف از خصم بیابد. اگر خداوند خواب مستور نباشد، به زودی توبه باید کرد، که این علامت بد باشد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی بیند زنار در دست داشت، دلیل که در دین و اعتقاد ضعیف بود. اگر زنار درمیان بسته بود و بیننده مستور بود، بیم آن است که کافر شود. اگر بیند زنار را از میان ببرید و بینداخت، دلیل که ازکار بد توبه کند و به خدای تعالی بازگردد و بر گناه پشیمانی خورد و راه صلاح اختیار کند. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

زنار در عربی به فارسی

 • کمربند , کمر , کرست , حلقه , احاطه کردن , حلقه ای بریدن
فرهنگ فارسی هوشیار

زنار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کمربند یکه مسیحیان ذمی بحکم مسلمانان بر کمر میبسته اند تا از مسلمانان باز شناخته شوند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید