معنی زمستان

زمستان
معادل ابجد

زمستان در معادل ابجد

زمستان
  • 558
حل جدول

زمستان در حل جدول

فرهنگ معین

زمستان در فرهنگ معین

  • (زَ یا زِ مِ) [په.] (اِمر.) چهارمین فصل از فصل های سال.
لغت نامه دهخدا

زمستان در لغت نامه دهخدا

  • زمستان. [زَ / زِ م ِ] (اِ مرکب) مرکب است از لفظ «زم » که بمعنی سردی است و لفظ «ستان » که برای کثرت و نیز برای ظرفیت باشد. (غیاث) (آنندراج). فصل چهارم از چهار فصل سال، ضد تابستان و موسم سرما. (ناظم الاطباء). شتا. ابوالعجل. و آن سه ماه است: جدی دلو. حوت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). (از: «زم »، سرما + «ستان »، پسوند زمان) پهلوی «زمیستان »، در اوراق مانوی «زمگ » (سرما، زمستان)، پارسی میانه «دمیستن »، گیلکی «زمستان »، فریزندی «زمسون »، یرنی «زمسون »، نطنزی «زمستان »، سمنانی «زمستون »، سنگسری «زمستون »، سرخه یی و لاسگردی «زمستان »، شهمیرزادی «زمستون »، استی «زیمگ »، تهرانی «زمستون »، فصل چهارم سال، پس از پاییز و پیش از بهار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زمستان در فرهنگ عمید

  • از فصول چهارگانۀ سال، سه‌ماه بعد از پاییز، سه‌ماه آخر سال خورشیدی که موسم سرما و یخ‌بندان است و روزها از همه وقت کوتاه‌تر است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زمستان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

زمستان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

زمستان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

زمستان در تعبیر خواب

  • زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • زمستان را در وقت خود دیدن، چنانکه سرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زمستان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • یکی از فصول چهارگانه سال که موسوم سرما و یخبندان می باشد
فارسی به ایتالیایی

زمستان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید