معنی زغال

زغال
معادل ابجد

زغال در معادل ابجد

زغال
  • 1038
حل جدول

زغال در حل جدول

فرهنگ معین

زغال در فرهنگ معین

  • (زُ) (اِ.) چوب سوخته که پیش از خاکستر شدن آن را خاموش کنند.
لغت نامه دهخدا

زغال در لغت نامه دهخدا

  • زغال. [زُ] (اِ) انگِشت که فحم نیز گویند. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 334). انگشت و چوب سوخته ٔ که پیش از آنکه کاملاً بسوزد آن را خاموش کرده باشند. (ناظم الاطباء). زگال. (برهان). زگال. ژگال. شگال. شگار. چوب و دیگر اندامهای گیاهی و نیز انساج حیوانی نیم سوخته که قسمت اعظم ترکیبات آنها تبدیل به کربن شده باشد. فحم. انگشت. توضیح آنکه این کلمه را به غلط ذغال نویسند. (فرهنگ فارسی معین).
    - زغال استخوان، زغال حیوانی. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زغال در فرهنگ عمید

  • جسم سخت و سیاه‌رنگی که از سوختن بافت‌های گیاهی و حیوانی ایجاد می‌شود و حاوی مقدار زیادی کربن است، انگِشت، آلاس،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زغال در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

زغال در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

زغال در فارسی به عربی

تعبیر خواب

زغال در تعبیر خواب

  • زغال دیدن به خواب، مال حرام است. اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

زغال در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

زغال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • چوب سوخته که پیش از آنکه بسوزد آن را خاموی کرده باشند
واژه پیشنهادی

زغال در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید