معنی زره

زره
معادل ابجد

زره در معادل ابجد

زره
 • 212
حل جدول

زره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

زره در فرهنگ معین

 • (زِ رِ) (اِ. ) جامه جنگ دارای آستین کوتاه و مرکب از حلقه های ریز فولادی که در هنگام جنگ آن را روی لباس های دیگر می پوشیدند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زره در لغت نامه دهخدا

 • زره. [زِ رِ] (اِخ) نام ولایتی است از سیستان. (برهان) (از ناظم الاطباء). ولایتی است که تعلق به سیستان دارد. (جهانگیری). شهر و قصبه ٔ سیستان است که آن را گرشاسب ساخته، چون سبب حفظ تن و جان متوطنین آن شهر می گردیده به زره تشبیه کرده اند و زرنگ نیز گفته اند. و بحیره در سمت مغربی زرنگ است. و از جنوبی آن دریاچه که آن را آب زره گویند گذرد ومصب رودخانه ٔ هیرمند بحیره زره است و آن رودی است مشهور. فردوسی در باب فرار افراسیاب از کیخسرو به جانب سیستان گفته. توضیح بیشتر ...
 • زره. [زِ رِ] (اِخ) نام یکی از خویشان افراسیاب است و او سعی تمام در کشتن سیاوش کرد. (برهان) (از جهانگیری) (از ناظم الاطباء). نام مردی از خویشان افراسیاب که در قتل سیاوش شریک بوده و او را گردی زره می نامیدند. (انجمن آرا) (آنندراج):
  به چاهی که فرموده بد طشت خون
  که گردی زره برد و کردش نگون.
  فردوسی (از انجمن آرا) (آنندراج).
  چو از دور طوس سپهبد بدید
  بغرید و تیغ از میان برکشید
  به پور زره گفت نام تو چیست
  ز ترکان جنگی ترا یار کیست ؟
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • زره. [زَ رِه ْ / زِ رِه ْ] (اِ). جامه ای باشد که از حلقه های آهنین ترتیب داده اند و در روزهای جنگ پوشند. (برهان) (از ناظم الاطباء). پوششی است مانند جوشن و خفتان از تصنعات داود نبی علیه السلام برای حفظ بدن از رسیدن حربه ٔ جنگ مانند تیر و شمشیر و نیزه. و شعرا زلف پرحلقه ٔ خوبان را به زره تشبیه می نمایند. (انجمن آرا) (آنندراج). جامه ٔ جنگی دارای آستین کوتاه و مرکب از حلقه های ریز فولادی و آن را بهنگام جنگ بر روی لباسهای دیگر می پوشیدند. توضیح بیشتر ...
 • زره. [زَرْ رَ] (ع اِ) گزیدگی. || جراحت شمشیر. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زره در فرهنگ عمید

 • پوشش جنگی با آستین کوتاه که از حلقه‌های ریز فولادی بافته می‌شده و در قدیم هنگام جنگ روی لباس‌های دیگر به تن می‌کرده‌اند،
  * زره‌ داوودی: [قدیمی] زره منسوب به داوود نبی،
  زره که حضرت داوود می‌بافته،
  زره سخت و محکم،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زره در فارسی به انگلیسی

 • Armature, Armor, Coat Of Mail, Mail
فارسی به عربی

زره در فارسی به عربی

تعبیر خواب

زره در تعبیر خواب

 • اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وی خیره شود. اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس با وی قهر کند و بعضی از معبران گویند: زره حصین دین است که او نگاهدارد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • گر کسی بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • زرده درخواب بر شش وجه است. اول: ایمنی. دوم: حصین دین. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانی. ششم: نیکوئی. و زره گر در خواب مردی است که ادب آموزد مردمان را. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

زره در گویش مازندرانی

 • از انواع گل های وحشی که در بهار روید و گل برگ ها و پرچم آن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جامه ای باشد که از حلقه های آهنین ترکیب داده اند و در روزهای جنگ پوشند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید