معنی زرنیخ

زرنیخ
معادل ابجد

زرنیخ در معادل ابجد

زرنیخ
  • 867
حل جدول

زرنیخ در حل جدول

فرهنگ معین

زرنیخ در فرهنگ معین

  • (زَ) [په. ] (اِ. ) سولفات ارسنیک، جسمی است معدنی مرکب از گوگرد و ارسنیک. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زرنیخ در لغت نامه دهخدا

  • زرنیخ. [زَ / زِ] (اِ) نام دوایی که به هندی هرتال گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج). و آن پنج قسم است: زرد، سرخ، سپید، سبز، سیاه و اقسام آن از سمومات است. (آنندراج). زرنیق. هرتال و جسم معدنی مرکب از گوگرد و ارسنیک. (ناظم الاطباء). سنگی است به فارسی و بهندی آن را هرتال گویند و آن پنج قسم است: زرد، سرخ، سپید، سبز، سیاه و اقسام آن از سمومات است. (منتهی الارب). سنگی که به رنگهای مختلف است و چون با آهک آمیزند جهت ستردن موی بکار آید و این معرب زرنه ٔ فارسی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زرنیخ در فرهنگ عمید

  • جسم معدنی مرکب از گوگرد و ارسنیک به ‌رنگ سرخ، زرد، یا سفید که در طب و صنعت به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

زرنیخ در تعبیر خواب

  • زرنیخ درخواب، دلیل رنج و بیماری است. اگر بیند زرنیخ میخورد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که زرنیخ بفروخت یا به کسی بخشید یا از وی ضایع شد، دلیل است از بیماری و غم ایمن باشد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند که کان زرنیخ یافت یا خروار زرنیخ به خانه برد، دلیل که مال بسیار به دست آورد و آن را به بیماری هزینه کند. اگر بیند زرنیخ زرد در جایگاهی جمع می کرد، دلیل که در سفر بیمار گردد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

زرنیخ در عربی به فارسی

  • اکسید ارسنیک بفرمول 23
فرهنگ فارسی هوشیار

زرنیخ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جسم معدنی مرکب از گوگرد و ارسنیک که برنگ سرخ یا زرد یا سفید که در طب و صنعت بکار می رود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید