معنی زراعت

مترادف و متضاد زبان فارسی

زراعت

حراثت، حرث، زرع، فلاحت، کاشت، کشاورزی، کشت، زراعت، مزرعه

فارسی به انگلیسی

زراعت‌

Agriculture, Agronomy, Farming

فارسی به ترکی

لغت نامه دهخدا

زراعت

زراعت. [زِ ع َ] (ع اِمص) زراعه. کشتکاری و کشت و کشاورزی و فلاحت. (ناظم الاطباء). برزگری. اکاری. مؤاکره. زرع. کشت. کشتکاری. حرث. کشاورزی. فلاحت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کشاورزی و کشت و زرع. (فرهنگ فارسی معین). || (اِ) کشتزار. (ناظم الاطباء). کشتزار. مزرعه.در تداول، زَراعَت تلفظ شود. (فرهنگ فارسی معین).


زراعت کردن

زراعت کردن. [زِ / زِ ع َ ک َ دَ] (مص مرکب) کاشتن و کشت کردن. (ناظم الاطباء):
از قنات جامه آب معنی تر بسته شد
سرزمین شعر راتا ما زراعت کرده ایم.
محسن تأثیر (از آنندراج).
گر خدا را از برای رزق طاعت می کنی
خانه می سازی و بر بامش زراعت می کنی.
ناظم هروی (ایضاً).
رجوع به زراعت و زراعه شود.


قابل زراعت

قابل زراعت. [ب ِ ل ِ زِ ع َ] (ص مرکب) قابل کشت. کشتنی.

فرهنگ عمید

زراعت

حرفۀ زارع، کشت‌کاری، کشاورزی، کشت‌و‌زرع،

حل جدول

زراعت

برز

برز، کشت

کشت

کشاورزی

کلمات بیگانه به فارسی

زراعت

کشاورزی

فارسی به عربی

فرهنگ معین

زراعت

(زِ عَ) [ع. زراعه] (اِمص.) کشاورزی.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

زراعت

کشاورزی

فرهنگ فارسی هوشیار

زراعت

‎ (اسم) کشاورزی کشت و زرع، (اسم) کشتزار مزرعه.

معادل ابجد

زراعت

678

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری