معنی زامیاد

زامیاد
معادل ابجد

زامیاد در معادل ابجد

زامیاد
 • 63
حل جدول

زامیاد در حل جدول

 • فرشته مول بر زمین
 • فرشته موکل بر زمین
 • فرشته نگهبان زمین ایران باستان
فرهنگ معین

زامیاد در فرهنگ معین

 • نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی، در آیین زردشتی، ایزد موکل بر زمین. [خوانش: [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زامیاد در لغت نامه دهخدا

 • زامیاد. [زام ْ] (اِخ) فرشته ای است که مصالح و تدبیر امور روز زامیاد (28 از هر ماه شمسی) به او تعلق دارد. گویند در این روز درخت نشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن بغایت خوب است. (برهان قاطع). نام فرشته ٔ موکل بر تدبیر امور آن روز (روز زامیاد) و گویند به محافظت حوران بهشتی نیز مأمور است. (آنندراج). نام سروشی است که بمحافظت حوران بهشتی مأمور است وتدبیر امور و مصالح زامیاد به او متعلق است. (فرهنگ جهانگیری). دکتر معین در مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی آرد: ایزدان بزرگ نیز خود بنوبت از همکاران امشاسپندان هستند. توضیح بیشتر ...
 • زامیاد. [زام ْ] (اِ) نام روز بیست و هشتم است از ماههای شمسی. (برهان قاطع) (آنندراج). نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی. (غیاث اللغات). روز بیست و هشت است از ماههای شمسی و نیک است در این روز تخم کشتن و درخت نشاندن و عمارت کردن. (فرهنگ جهانگیری). آقای دکتر معین در کتاب روزشماری در ایران باستان آرد: روز 28 به زامیاد نامزد است. در اوستا زام و در پهلوی زمیک و در پارسی زمی بمعنی زمین و فرشته آن هر دو آمده. (روزشماری ص 62). توضیح بیشتر ...
 • زامیاد. [زام ْ] (اِخ) نام یشت 19 است. رجوع به زامیادیشت شود.

فرهنگ عمید

زامیاد در فرهنگ عمید

 • روز بیست‌وهشتم از هر ماه خورشیدی: چون روز زامیاد نیاری ز می تو یاد؟ / زیرا که خوش‌تر آید می روز زامیاد (مسعودسعد: مجمع‌الفرس: زامیاد)،
  در آیین زردشتی، فرشتۀ موکل بر زمین،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

زامیاد در نام های ایرانی

 • پسرانه، رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
فرهنگ فارسی هوشیار

زامیاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید