معنی رین

رین
معادل ابجد

رین در معادل ابجد

رین
 • 260
حل جدول

رین در حل جدول

فرهنگ معین

رین در فرهنگ معین

 • (اِ. ) چرک، ریم، زنگ، حجابی است بر دل که کشف آن جز به ایمان نبود و آن حجاب کفر و ضلالت است، (مص ل. ) غالب شدن گناه بر دل. [خوانش: (رَ یا رِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رین در لغت نامه دهخدا

 • رین. (اِ) چرکی باشد که از جراحت رود و. و اصح ریم است. (از انجمن آرا). ریم. زنگ. چرک. (ناظم الاطباء). رجوع به ریم شود. توضیح بیشتر ...
 • رین. [رَ] (ع اِ) گناه و عیب و ریمناکی. و در اصل چیزی است که بر دل چیره می شود وقساوت دل را فرا می گیرد و همه گناه بعد از گناه مرتکب می شود. (از اقرب الموارد). حجابی است بردل که کشف آن جز به ایمان نبود و آن حجاب کفر و ضلالت است. (ازفرهنگ مصطلحات عرفاء چ سجادی). رجوع به رینی شود. توضیح بیشتر ...
 • رین. (ع اِ) ریم وزنگ. ریم. (منتهی الارب) (از آنندراج). زنگ که در شمشیر و آینه می افتد. (از المعرب جوالیقی ذیل ص 159). توضیح بیشتر ...
 • رین. [رَ] (ع مص) چیره شدن هوا و هوس بر دل. (از اقرب الموارد). غالب و چیره شدن گناه بر دل کسی. قوله تعالی: کلا بل ران علی قلوبهم. (قرآن 14/83). غلب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). غلبه کردن گناه بر دل. (از المصادر زوزنی) (از ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 54) (از تاج المصادر بیهقی) (از غیاث اللغات). غلبه کردن گناه بزرگ. (دهار). || شوریده شدن تن. (تاج المصادر بیهقی). شوریدن دل. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || غالب شدن: ران علیه و ران به و ران فلاناً؛ غلب. توضیح بیشتر ...
 • رین. (اِخ) شهرکی است [از سودان] به حد مغرب نزدیک و این مردمانی بسیارزرند. (حدود العالم). توضیح بیشتر ...
 • رین. (اِخ) شهری است از حبشه که اندر وی سپاهسالار باشد با لشکر. (حدود العالم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رین در فرهنگ عمید

 • حجاب دل که موجب کفر و گمراهی است،
گویش مازندرانی

رین در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

رین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته ریم چرک، زنگ انگلیسی شاهی، چیرگی، گردش فرمانروایی ‎ (اسم) چرک ریم، زنگ، (تصوف) حجابی است به دل که کشف آن جز بایمان نبود و آن حجاب کفر و ضلالت است (کشف المحجوب 506)، (مصدر) غالب شدن گناه بر دل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

رین در فرهنگ فارسی آزاد

 • رَین، (رَن Ranبفرانسه)، (راین Rheinبه انگلیسی) رودخانه ایست که از مرتفعات جنوب غربی سویس سرچشمه گرفته و از مرز آلمان و فرانسه و از خاک آلمان گذشته در خاک هلند بدریای شمال می ریزد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید