معنی رویایی

فارسی به انگلیسی

رویایی‌

Dreamlike, Moonstruck, Never-Never Land, Romantic, Ruritanian, Visionary

فارسی به عربی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مواجهه

رودررویی، رویایی

معادل ابجد

رویایی

237

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری