معنی رواس

رواس
معادل ابجد

رواس در معادل ابجد

رواس
 • 267
حل جدول

رواس در حل جدول

لغت نامه دهخدا

رواس در لغت نامه دهخدا

 • رواس. [رَ] (اِ) رستنیی باشد و آن بیشتر در آبهای ایستاده روید و به عربی جرجیرالماء و کرفس الماء خوانند. (برهان قاطع). کرفس آبی. بلاغ اوتی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). اسم نبطی قرهالعین است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به قرهالعین و جرجیرالماء و ماده ٔ بعد شود. توضیح بیشتر ...
 • رواس. [رِ] (اِ) ریباس. (شعوری) (از اشتینگاس) (ناظم الاطباء). ریواس. رجوع به ریباس و ریواس و ماده ٔ قبل شود. توضیح بیشتر ...
 • رواس. [رَوْ وا] (از ع، ص، اِ) صاحب آنندراج آرد: صحیح به همزه ٔ مشدد است و به واو خطاست. (آنندراج). مصحف رَاءّس [به همزه ٔ مشدده] است که بمعنی سَرفروش است. (از منتهی الارب). بائعالرؤوس. (تاج العروس) (اقرب الموارد) (معجم متن اللغه ذیل رأاس). کله فروش. (آنندراج). کیپاپز. کله پز. رجوع به رأاس شود:
  بسان پاچه ٔ گاوی که از موی
  برون آرد ورا شاگرد رواس.
  سوزنی.
  از سر گوسفند نتواند
  یک سر موی کم کند رواس.
  سلیم (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • رواس. [رَوْ وا] (اِخ) ابوبکر محمدبن الفضل بن محمدبن جعفربن الصالح الرواس، معروف به میرک بلخی. از مفسران است و کتاب تفسیر الکبیر از اوست. از ابوالحسین احمدبن محمدبن نافع و محمدبن علی بن عنبسه روایت کند. وی بسال 415 یا 416 هَ. ق. درگذشته است. (از اللباب فی تهذیب الانساب). توضیح بیشتر ...
 • رواس. [رُوْ وا] (اِخ) سیدمحمدمهدی بن علی رفاعی حسینی بغدادی صیادی، مشهور به رواس و ملقب به بهاءالدین. از افاضل عرفای قرن سیزدهم هجری است. وی در سیزده سالگی پس از وفات پدر به حجاز رفت و در مکه و مدینه مقدمات علوم را بیاموخت و بسن هیجده برای تکمیل تحصیلات و معلومات به مصر رفت و احکام شریعت و علوم دیگر را از استادان جامعالازهر فراگرفت و پس از سیزده سال در 1251 هَ. ق. از مصر به عراق مسافرت کرد و در بغداد اقامت گزید و داخل در طریقت رفاعیه از طرق صوفیه شد و پس از آن به شهرهای حمص و حماه و شام و هند و چین و شهرهای ایران و قسطنطنیه و آناطولی مسافرتها کرد و عاقبت به بغداد بازگشت و بسال 1287 هَ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رواس در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

رواس در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه