معنی رشا

رشا
معادل ابجد

رشا در معادل ابجد

رشا
 • 501
حل جدول

رشا در حل جدول

 • ریسمان دلو
لغت نامه دهخدا

رشا در لغت نامه دهخدا

 • رشا. [رِ] (از ع، اِ) رشاء. بند دلو. رسن دلو. ج، ارشیه. (یادداشت مؤلف). رسن. (غیاث اللغات). رجوع به رشاء شود. توضیح بیشتر ...
 • رشا. [رِ] (اِخ) رشاء. منزل دوم قمر. (یادداشت مؤلف). گروهی این منزل بیست وهشتم (بطن الحوت) را رشا نام کرده اند. و به رسن تشبیه کنند. (التفهیم). منزل بیست وهشتم از منازل قمر و آن چند ستاره ٔ خرد است مسلسل مانند رسن. (غیاث اللغات):
  خاتون رشا ز ناقه داری
  با بطن الحوت در عماری.
  نظامی.
  و رجوع به رشاء شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رشا در فرهنگ عمید

فارسی به عربی

رشا در فارسی به عربی

نام های ایرانی

رشا در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، آهوبره
فرهنگ فارسی هوشیار

رشا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ ریسمان رسن (مطلقا)، ریسمان دلو (خصوصا)، رشته مانندی نهال کدو و خیار و مانند آنها را که بدان بر درختی بر آید جمع ارشیه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه