معنی رته

لغت نامه دهخدا

رته

رته. [رَ ت َ] (اِ) فندق هندی. (ناظم الاطباء). درختی است در هند شبیه فندق اما کوچکتر از آن و سیاهرنگ میباشد و آن را در آب کنند و دست بر آن زنند چون صابون کف برآورد، جامه بدان شویند، خصوصاًجامه ٔ ابریشمی و چون با سرکه بر خنازیر طلا کنند تحلیل دهد و اگر با آب مرزنگوش در چشم کشند شب کوری را برد، و بعربی فندق هندی خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). بندق هندی، و به هندی آن را ریتها نامند و آنرا منافع عجیب است خاصه در چشم. (از منتهی الارب). فندق هندی. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی) (اختیارات بدیعی) (تذکره ٔ داود ضریر انطاکی) (مفردات ابن بیطار).اطماط. اطموط. اطبوط. اطیوط. بندق هندی. فندق هندو. (از یادداشت مرحوم دهخدا). ابوریحان بیرونی گوید: رازی گوید بندق هندی است و ارجانی گوید میوه ای است به اندازه ٔ فندق و جرم او هموار باشد و نرم و مغز او سفید بود و در رنگ به نارجیل شبیه بود و پوست او به پوست فندق ماند، گرم و خشک است. مضرت نیش عقرب را سودمند بود. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ ابوریحان بیرونی). و رجوع به اطماط و اطموت و فندق هندی و مترادفات کلمه شود.

حل جدول

رته

فندق هندی


فتدق هندی

رته

گویش مازندرانی

رته

از اصوات – فرمان چارپادار در احتراز از برخورد و تصادم افراد...

آت و آشغال، خس و خاشاک، خرت و پرت

باران توام با باد که به شکل مورب به سطح زمین رسد، کج باران...


رته بکشیین

دنبال هم قرار داشتن – پشت سرهم قرار گرفتن


رته پت

کج و ماوج، حرف بی منطق


رته زئن

خلط مبحث کردن، نشان از چیزی یافتن


رته بزان

طفره رفتن، باریدن باران به صورت مورب


رته دان

زباله دان


رته رم

پراکنده – پخش

فرهنگ عمید

رته

فندق هندی،

فرهنگ فارسی هوشیار

رته

(اسم) فندق هندی بندق هندی.

معادل ابجد

رته

605

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری