معنی رتم

رتم
معادل ابجد

رتم در معادل ابجد

رتم
 • 640
حل جدول

رتم در حل جدول

 • رشته ای که برای یادآوری بر انگشت بندند
 • شکستن و خرد کردن
لغت نامه دهخدا

رتم در لغت نامه دهخدا

 • رتم. [رَ] (ع مص) شکستن و ریزه و باریک گردانیدن چیزی را، یا خاص است به شکستن بینی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شکستن. (دهار) (از تاج المصادربیهقی). شکستن یا خرد کردن. (از اقرب الموارد). || پرورش یافتن در قومی. || بیهوش گردیدن از خوردن رتم. || چریدن نبات رتم را. || مارتم بکلمه؛ نگفت حرفی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • رتم. [رَ] (ع اِ) گرهی باشد که در جاهلیت مسافر وقت سفر دو شاخ درخت را بهم می بست وهرگاه از سفر بازمی آمد اگر آن هر دو شاخ به حال می یافت می گفت که از اهل او خیانت واقع نشده و اگر بحال نیافت می گفت به تحقیق که از اهل او خیانت واقع شده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). || (ص) رجل رتم، مرد شکسته بینی، وصف بر مصدر. (منتهی الارب). مرتوم بر وصف به مصدر. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • رتم. [رَ ت َ] (ع اِ) گیاهی باریک و ثمر آن مانند لوبیا و دانه اش مانند عدس است. (ناظم الاطباء). نوعی درخت است، شکوفه ٔ آن چون خیری و دانه اش همچون عدس. (از اقرب الموارد). گیاهی است کأنه من رقته شبیه بالرتیم، شکوفه ٔ آن مانند خیری است و ثمر آن مانند عدس، دو درم از ثمر آن مقیی ٔ است قوی و آشامیدن عصاره ٔ آن بر ناشتا برای اخراج انواع کرم شکم و جنین مرده و ادرار و بول بقوت و عرق النسا نافع و همچنین احتقان بر نقوع آن با آب دریا و فروبردن بیست ویک دانه ٔ آن بر ناشتا انواع دمامیل را نافع. توضیح بیشتر ...
 • رتم. [رُ] (ع اِ) رشته هایی که برای یادآوری چیزی بر انگشت بندند. (از شعوری ج 2 ورق 10). ج ِ رَتْمه. (منتهی الارب). رجوع به رَتْمه شود. ج ِ رَتْمه، در معنی رشته که بر انگشت بندند جهت یاد دادن چیزی که گفته باشند. (آنندراج). رشته که به جهت یادداشت به انگشت بندند، و آن را بفارسی یادآور گویند. (غیاث اللغات). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رتم در فرهنگ عمید

 • شکستن،

  کوبیدن،

  ریزریز کردن یا باریک کردن چیزی،
 • گیاهی قی‌آور و باریک با دانههایی شبیه عدس،
فرهنگ فارسی هوشیار

رتم در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید