معنی راموز

راموز
معادل ابجد

راموز در معادل ابجد

راموز
  • 254
حل جدول

راموز در حل جدول

  • دریا، بحر، نمونه، اصل چیزی
لغت نامه دهخدا

راموز در لغت نامه دهخدا

  • راموز. (ع اِ) دریا. (از متن اللغه) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). || اصل چیزی. (از متن اللغه) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) || نمونه. (از متن اللغه) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج، در همه ٔ معانی، روامیز. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
  • راموز. (اِ) کشتیبان و ناخدا. (برهان) (جهانگیری). رجوع به توضیح معنی بعدی کلمه شود. || ماهیی است دلیر و جنگجو که به آدمی مایل است و با کشتی همراهی کند اگر ماهیان دیگر قصد کشتی کنند رفع کند و اگر کشتی غرق شود مردمان را بکنارساحل رساند. شیخ آذری در عجائب الدنیا این افسانه رانقل کرده و بعد از چند بیت، شعر آتی الذکر را آورده است. با این تفصیل و تأویل صاحب فرهنگ جهانگیری از اول حکایت غافل مانده و بمعنی ناخدا آورده، صاحب برهان نیز بتقلید او بمعنی ناخدا و کشتیبان نقل کرده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

راموز در فرهنگ عمید

  • دریا، بحر،

    نمونه،

    اصل چیزی،
فرهنگ فارسی هوشیار

راموز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ دریا، بن ریشه ریشه ی هر چیز، نمونه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید