معنی رال

رال
معادل ابجد

رال در معادل ابجد

رال
  • 231
حل جدول

رال در حل جدول

  • خرناس، بچه شترمرغ، خس خس برونشها
  • خس خس برونشها
  • بچه شترمرغ
  • پول خرد قدیم اسپانیا
  • خرناس
  • خس خس برونش ها
  • خرناس، بچه شتر مرغ، خس خس برونش ها
فرهنگ گیاهان

رال در فرهنگ گیاهان

  • باسلیقون، رال هندی (نوعی صمغ)
فرهنگ فارسی هوشیار

رال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی خس خس خس خس سینه (اسم) صدای خس خس خاصی که در بعض امراض و التهابات قصبه الریه و برونشها و خانه های ششی هنگامی که بریه گوش دهند استماع شود خس خس صدری. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید