معنی ذوق زده

ذوق زده
معادل ابجد

ذوق زده در معادل ابجد

ذوق زده
  • 822
حل جدول

ذوق زده در حل جدول

  • دستخوش شادی فراوان به خاطر رویدادی
فرهنگ معین

ذوق زده در فرهنگ معین

  • کسی که بر اثر شنیدن خبری خوش دچار هیجان و نشاط شده باشد، ویژگی چهره ای که در آن شادی نمایان است. [خوانش: (~. زَ دِ) [ع - فا. ] (ص مف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ذوق زده در لغت نامه دهخدا

  • ذوق زده. [ذَ / ذُو زَ دَ / دِ] (ن مف مرکب) سخت شادان.

فارسی به انگلیسی

ذوق زده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ذوق زده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) انکه بر اثر شنیدن مژده و خبر خوش یا دست یافتن بر مراد و نشاط و سرور بسیار یابد. فرخوش. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید