معنی دیگ پایه

دیگ پایه
معادل ابجد

دیگ پایه در معادل ابجد

دیگ پایه
  • 52
حل جدول

دیگ پایه در حل جدول

فرهنگ عمید

دیگ پایه در فرهنگ عمید

  • دیگدان، اجاق،
    سه‌پایۀ آهنی که دیگ را روی آن می‌گذارند،
    (نجوم) یکی از صورت‌های فلکی شمالی، چنگ رومی، شلیاق،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دیگ پایه در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

دیگ پایه در تعبیر خواب

  • دیگ پایه به خواب بر دو وجه است. اول: کدخدای خانه. دوم: کدبانوی خانه. اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل است که کدبانوئی به خانه آورد. اگر بیند که دیگدان بشکست، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • اگر دیگ پایه بخواب بیند، دلیل بر کدخدای سرا بود یا مردی قوی حال و دلیر است که ازکس نیندیشد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید