معنی دیوار

دیوار
معادل ابجد

دیوار در معادل ابجد

دیوار
  • 221
حل جدول

دیوار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دیوار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

دیوار در فرهنگ معین

  • جداری از سنگ، چوب، آجر و غیره که اطراف خانه، زمین و باغ و غیره به جهت محصور کردن و حفاظت آن بنا می کنند، حایل میان دو چیز، کسی کوتاه بودن کنایه از: زبون و ناتوان بودن، حاشا بلند بودن کنایه از: همه چیز را آسان انکار ک [خوانش: [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دیوار در لغت نامه دهخدا

  • دیوار. [دی] (اِ) (از: دیو + آر، علامت نسبت). (بهار عجم). جدار و بنائی که در اطراف خانه میگذارند و بدان وی را محصور می کنند. هرچیزی که فضای را محصور کند خواه از مصالح بنائی باشد و یا جز آن. (ناظم الاطباء). دیفال. دیوال. لاد. (یادداشت مؤلف). کت. (بلهجه ٔ طبری). ترجمه ٔ جدار و دیوال تبدیل آن است زیرا که را و لام بهمدیگر بدل میشوند نیز با فا تبدیل می یابد لهذا فارسیان گاهی دیوار را دیفال نیز گویند. (از انجمن آرا) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دیوار در فرهنگ عمید

  • آنچه از خشت و گل یا سنگ یا آجر یا چیز دیگر در کنارۀ زمین یا چهار سمت خانه یا حیاط درست کنند و جایی را با آن محصور سازند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دیوار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دیوار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دیوار در فارسی به عربی

  • حائط، ستاره، سیاج
تعبیر خواب

دیوار در تعبیر خواب

  • دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند که بر دیوار به پای بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد. اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود. اگر بیند که از دیوار آویخته است، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد، دلیل که حال تباه شده او به صلاح باز آید. اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد، دلیل که والی شهر هلاک شود. جابر مغربی گوید: دیوار به خواب دیدن، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل بر غم و اندوه است. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دیوار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آنچه از خشت و گل یا سنگ یا آجر یا چیز دیگر در کناره زمین یا چهار سمت خانه درست کنند و جائی را باآن محصور سازند، دیوال هم گفته اند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

دیوار در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دیوار در فارسی به آلمانی

  • Die bauer (oustide wall), Mauer (f), Wand (f), Einzäunung (f), Fechten, Staket (n), Vorhang (m), Zaun (m). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

دیوار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید