معنی دیدن

دیدن
معادل ابجد

دیدن در معادل ابجد

دیدن
 • 68
حل جدول

دیدن در حل جدول

 • نگرستین، دیدار
مترادف و متضاد زبان فارسی

دیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

دیدن در فرهنگ معین

 • نگاه کردن، زیارت کردن، عیادت کردن، صلاح دانستن، مصلحت دیدن. [خوانش: (دَ) [په. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
 • (دَ دَ) [ع. دیدان] (اِ.) خوی، عادت، روش.
لغت نامه دهخدا

دیدن در لغت نامه دهخدا

 • دیدن. [دی دَ] (مص) مصدر دیگر آن به قیاس بینیدن و اسم مصدرش بینش است. (از یادداشت مؤلف). نگریستن. رؤیت کردن. نگریدن. نگاه کردن. نظر انداختن. عیان. معاینه. مقابل آگهی یافتن و خبر. ابصار. لحاظ. ملاحظه. رؤیه. رؤیان. مشاهده. (یادداشت مؤلف). رؤیت آنچه برابر چشم است. عمل قوه ٔ بینائی و بیننده در منعکس ساختن مُبصَر در مُبصِر:
  تا کی دوم از گرد در تو
  کاندر تو نمی بینم چربو
  ایمن بزی اکنون که بشستم
  دست از تو به اشنان و کنشتو. توضیح بیشتر ...
 • دیدن. [دَ دَ] (ع اِ) خو و عادت. (منتهی الارب). دأب. عادت. (اقرب الموارد). خوی. (نصاب) (السامی فی الاسامی). عادت. (تاج العروس). خوی. شیمه. شنشنه. هجیر. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • دیدن. [دَ دَ] (ع اِ) لهو و لعب. (از لسان العرب). رجوع به دیدان شود. توضیح بیشتر ...
 • دیدن. [] (اِخ) رجوع به محمدبن علی معروف به دیدن شود.

فرهنگ عمید

دیدن در فرهنگ عمید

 • خوی، عادت، دٲب، روش،
 • نگاه کردن، نگریستن، دیدار کردن،
فارسی به انگلیسی

دیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دیدن در فارسی به عربی

 • ادرک، انظر، بصر، تحمل (فعل ماض)، رویه، شاهد، عین، غصین، لاحظ، میز، نظره، وجهه النظر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نگریستن، رویت کردن، نگاه کردن
فارسی به ایتالیایی

دیدن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دیدن در فارسی به آلمانی

 • Anblick (m), Ansicht (f), Auge (n), Ausblick (m), Aussehen, Beobachten [verb], Blick (m), Blicken, Gucken, Öhr (n), Schauen, Sehen, Zeuge [noun], Anzeigen, Ersehen, Schauen, Sehe, Sehen, Siehe, Sieht. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

دیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید