معنی دوچندان

دوچندان
معادل ابجد

دوچندان در معادل ابجد

دوچندان
 • 118
حل جدول

دوچندان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دوچندان در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

دوچندان در لغت نامه دهخدا

 • دوچندان. [دُ چ َ] (ص مرکب، ق مرکب) دومقابل و مضاعف و دوبرابر. (ناظم الاطباء). دوچند. دوبرابر. دومقابل. ضعف. مضعوف. مضاعف. (یادداشت مؤلف):
  به شبگیر چون ریسمان برشمرد
  دوچندان که هر بار بردی ببرد.
  فردوسی.
  دوچندان که رشتی به روزی برشت
  شمارش همی بر زمین برنوشت.
  فردوسی.
  - دوچندان شدن، دوبرابر شدن. دو چندان گردیدن. تضاعف. مضاعف شدن. (یادداشت مؤلف):
  گر بپسندیش دگرسان شود
  چشمه ٔ آن آب دوچندان شود.
  نظامی.
  - دوچندان گردیدن یا گشتن، تضعیف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دوچندان در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

دوچندان در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید