معنی دهر

دهر
معادل ابجد

دهر در معادل ابجد

دهر
  • 209
حل جدول

دهر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دهر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ایام، روزگار، زمانه، دنیا، گیتی
فرهنگ معین

دهر در فرهنگ معین

  • روزگار، زمانه، عهد، دوره. [خوانش: (دَ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

دهر در لغت نامه دهخدا

  • دهر. [دَ] (ع اِ) روزگار دراز. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). باطن روزگار که بدان ازل و ابد متحد می شوند. (از تعریفات جرجانی). زمانی که نهایت نداشته باشد. (مقدمه ٔ لغت میر سیدشریف جرجانی ص 2). زمان بیکران از ازل تا ابد. زمان نامتناهی ازلا و ابداً. (یادداشت مؤلف). عبارت است از زمان ممدود. اسم است مرمدت این جهان را از آغاز نیستی و پیدایش آن تا زمانی که اجلش در رسد و از هر مدت درازی به دهر تعبیر کنند به خلاف زمان که آن بر مدت کم و زیاد تعبیر شود. توضیح بیشتر ...
  • دهر. [دَ] (ع مص) فرودآمدن مکروهی بر قوم. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • دهر. [دَه ْ] (ع اِ) روزگار. زمان دراز. دَهر. || سال و زمان و عصر. دَهر. || همیشه. || مدت هزار سال. (ناظم الاطباء). رجوع به دهر در همه ٔ این معانی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دهر در فرهنگ عمید

  • روزگار بی‌پایان که اول و آخر ندارد، زمان دراز، عصر و زمان، زمانه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دهر در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دهر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • روزگار دراز، زمانی که نهایت نداشته باشد
فرهنگ فارسی آزاد

دهر در فرهنگ فارسی آزاد

  • دَهر، زمان دراز- روزگار طولانی- زمان و دوران- عصر- روزگار- غلبه- عادت- غایت- مصیبت و سختی (جمع:اَدهُر-دُهُور). (سُورَهُ الدَّهر در ذیل درج شده است). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید