معنی دنان

لغت نامه دهخدا

دنان

دنان. [دَ] (نف، ق) (دن + َان) صفت بیان حالت از دنیدن در حال دنیدن. (یادداشت مؤلف). رفتار به نشاط و خرامان. (ناظم الاطباء) (برهان). مرادف چمان. (انجمن آرا). || راه رونده ٔ به نشاط و خرامان. (ناظم الاطباء) (برهان). آنکه همی رود به نشاط، گویند: همی دند و دنان است. (لغت فرس اسدی):
طوطی میان باغ دنان و کشی کنان
چنگش چو برگ سوسن و پرّش چو برگ نی.
منوچهری.
اگرچه خر به نیسان شاد و فیران و دنان باشد
زبهر خر نمی گردد به نیسان دشت چون بستان.
ناصرخسرو.
ای همه ساله دنان به گرد دنان در
من نه به گرد دنانم و نه دنانم.
ناصرخسرو.
و رجوع به دنیدن شود.
- دمان و دنان، شتابان و خرامان. روان تند و آهسته:
چو در سبزه دید اسب را دشتبان
گشاده زبان شد دمان و دنان.
فردوسی.
پس اندر سپاه منوچهرشاه
دمان و دنان برگرفتند راه.
فردوسی.
بیفتاد و برگشت از او بادپای
همی شد دمان و دنان باز جای.
فردوسی.
|| از خشم و قهر به جوش آینده. (ناظم الاطباء) (از برهان). مرادف دمان. (آنندراج) (انجمن آرا). از خشم جوشان. (شرفنامه ٔ منیری). پرهیجان. (فرهنگ لغات شاهنامه).

دنان. [دِ] (ع اِ) ج ِ دَن ّ. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به دن شود.

دنان. [دَن ْ نا ن ِ] (اِخ) به صیغه ٔ تثنیه، نام دو کوه که هر یک از آن دو را دَن ّ نامند. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از معجم البلدان) (منتهی الارب).

فرهنگ عمید

دنان

در حال نشاط و شور و هیجان، راه رفتن و خرامان: ابر پشت پیلان تبیره‌زنان / از آن رزمگه بازگشته دنان (فردوسی: ۴/۱۰۳)،

فرهنگ معین

دنان

(دَ) (ص فا.) خرامان، رفتار از روی خرامیدن و ناز.

فرهنگ فارسی هوشیار

دنان

در حال نشاط و شور و هیجان

فرهنگ فارسی آزاد

دنان

دَنان، خُمره ها- خُم ها (مفرد:دَنّ)

معادل ابجد

دنان

105

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری