معنی دل آب شدن

حل جدول

دل آب شدن

کنایه از بی‌طاقت و ناشکیبا شدن، بی‌قرار و بی‌تاب گشتن

کنایه از بی طاقت و ناشکیبا شدن، بی قرار و بی تاب گشتن


دل آب کردن

کنایه از در انتظار گذاشتن، بی طاقت کردن

کنایه از در انتظار گذاشتن، بی‌طاقت کردن


آب به آب شدن

از جایی به جایی دیگر رفتن

فرهنگ فارسی هوشیار

آب شدن

کنایه از شرمنده شدن


آب لمبو شدن

(مصدر) فشرده شدن میوه شل و پر آب شدن میوه (مانند انار) .


آب لنبه شدن

(مصدر) فشرده شدن میوه شل و پر آب شدن میوه (مانند انار) .


آب لنبو شدن

(مصدر) فشرده شدن میوه شل و پر آب شدن میوه (مانند انار) .

فرهنگ معین

آب شدن

گداختن، ذوب شدن، شرمنده شدن، ناپدید شدن، لاغر و نحیف شدن.5- خجالت کشیدن.، از خجالت ~الف - بسیار شرمگین شدن. ب - رفتن آبرو. [خوانش: (شُ دَ) (مص ل.)]

لغت نامه دهخدا

دل خون شدن

دل خون شدن. [دِ ش ُ دَ] (مص مرکب) سخت آزرده خاطر شدن. سخت رنجیدن. سخت اندوهناک گشتن.


دل

دل. [دَل ل] (ص، ق) دل و دل. دلادل. پر چنانکه ظرفی ازمایع. پر، چنانکه از سر بخواهد شدن [مایع ظرف]. پر تا لبه. مالامال. و رجوع به دلادل و دل و دل شود.

گویش مازندرانی

آب دل نی

نی، نی ای که داخل آب روید، کنابه از:افراد لاغر

تعبیر خواب

آب شدن یخ

تعبیر خواب آب شدن یخ به روایت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود، اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخ ها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

ضرب المثل فارسی

آب به آب شدن

از جایی به جایی دیگر رفتن.

معادل ابجد

دل آب شدن

391

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری