معنی دشمن

دشمن
معادل ابجد

دشمن در معادل ابجد

دشمن
 • 394
حل جدول

دشمن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دشمن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بدخواه، خصم، عدو، متخاصم، مخالف، معاند، منازع،
  (متضاد) دوست، محب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دشمن در فرهنگ معین

 • (دُ مَ) [په.] (اِ.) آن که بد فرد دیگری را خواهان است، عدو.
لغت نامه دهخدا

دشمن در لغت نامه دهخدا

 • دشمن. [دُ م َ] (اِ مرکب) (از: دش، بد و زشت + من، نفس و ذات، و برخی گویند مرکب از «دشت » به معنی بد و زشت و «من » است) بدنفس. بددل. زشت طبع. به معنی مفرد و جمع بکار رود. (از غیاث). آنکه عداوت می کندبه شخص و کسی که ضرر می رساند. حریف مخالف و ضد و معارض و مبغض. (ناظم الاطباء). بدخواه. بدسکال. بَغوض. (دهار). بَغیض. حَص ّ. حُصاص. خَصم. خَصیم. رَهْط. رَهَط. عادی. عَدوّ. مشاحن. (منتهی الارب):
  چو هامون دشمنانت پست بادند
  چو گردون دوستان والا همه سال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دشمن در فرهنگ عمید

 • کسی که بدی و زیان کس دیگر را بخواهد و کینه از او در دل داشته باشد، بدخواه، عدو، خصم،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دشمن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دشمن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دشمن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

دشمن در تعبیر خواب

 • اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگی کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

دشمن در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

دشمن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

دشمن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

دشمن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید