معنی درختان

حل جدول

درختان

اشجار


شیره درختان

انگم, صمغ.


از درختان

افرا

آلاش

ون

اقاقیا

شمشاد

صنوبر

توس


آرایش درختان

هرس

فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

درختان

دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

کلمات بیگانه به فارسی

قطع درختان

بریدن درختان

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قطع درختان

بریدن درختان

فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

درختان

1255

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری