معنی خیریت

خیریت
معادل ابجد

خیریت در معادل ابجد

خیریت
  • 1220
حل جدول

خیریت در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خیریت در لغت نامه دهخدا

  • خیریت. [خ َی ْ ری ْ ی َ] (ع مص جعلی) خوبی. بهبود. سلامت. عافیت. (ناظم الاطباء). نیکویی: امیر خالی کرد با خواجه. و گفت حدیث بوسهل تمام شد و خیریت بود که مرد نمیگذاشت که صلاحی پیدا آید. (تاریخ بیهقی). ایزد عزوجل خیر و خیریت بدین حرکت مقرون کناد. (تاریخ بیهقی). || خلاص. رستگاری. امنیت. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خیریت در فرهنگ عمید

  • نیکو بودن، صلاح،
فرهنگ فارسی هوشیار

خیریت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید