معنی خوگرفتن

حل جدول

خوگرفتن

اخت، انس، الیف

ایلاف

الف


الفت، خوگرفتن

انس


الفت دادن و خوگرفتن

تانیس


انس

الفت، خوگرفتن

فرهنگ فارسی هوشیار

آموختگی

انس، خوگرفتن


آموخته شدن

(مصدر) خوگرفتن عادت کردن معتاد شدن.

فرهنگ فارسی آزاد

تانس

تَأَنُّس، اُنس گرفتن، خوگرفتن،


تالف

تَأَلُّف، دوستی و مُؤالفت کردن، خوگرفتن، دمسازشدن، اُلفت یافتن،

واژه پیشنهادی

انس گرفتن

خوگرفتن .انیس شدن .مانوس شدن.

مترادف و متضاد زبان فارسی

الف

هزاره، هزار، انس، الفت‌گرفتن، خوگرفتن، دوست‌شدن


معتاد شدن

خوگرفتن، انس گرفتن، خوگیر شدن، عادت کردن، افیونی شدن، تریاکی شدن


موالفت

الفت، انس، خوگیری، سازش، سازگاری، همدلی، موانست، دوستی، همدمی، الفت گرفتن، انس گرفتن، خوگرفتن،
(متضاد) ناسازگاری

لغت نامه دهخدا

اعتیادات

اعتیادات. [اِ] (ع اِ) ج ِ اعتیاد. خوگرفتن ها. رجوع به اعتیاد شود.

معادل ابجد

خوگرفتن

1356

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری