معنی خنده

خنده
معادل ابجد

خنده در معادل ابجد

خنده
 • 659
حل جدول

خنده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خنده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تبسم، لبخند،

  (متضاد) گریه
فرهنگ معین

خنده در فرهنگ معین

 • (خَ دِ) [په. ] (اِ. ) حالتی در انسان که به سبب شادی و نشاط ایجاد شودولب ها و دهان گشا د گردند. ، از ~ روده بر شدن کنایه از: خنده شدید و ممتد کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خنده در لغت نامه دهخدا

 • خنده. [خ َ دَ / دِ] (اِمص) حالتی که در انسان بواسطه ٔ شعف و خوشحالی و بشاشت پیدا میشود و در آن حالت لب ها و دهان بحرکت می آیند و غالباً این حالت با آواز مخصوصی همراه است. ضحک. مضحکه. (ناظم الاطباء). از «خند» + «ه » (پسوند پدیدآورنده ٔ اسم از فعل) پهلوی خندک «اسفا 1: ص 173» ختنی. خن. «بیلی، روزگار نو ج 4 شماره ٔ 3 ص 52« »ص شانزده مقدمه »، شهمیرزادی خَنَه (ک. 2 ص 177) گیلکی خندا، حالتی که در انسان از نشاط و سرور پیدا شود و در آن حالت لبها و گاه دهان گشاده گردد و غالباً این حالت با آوازی مخصوص همراه است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خنده در فرهنگ عمید

 • حالتی در چهرۀ انسان به‌واسطۀ شعف، خوشحالی، یا تمسخر که در آن لب‌ها گشوده می‌گردد و گاه با صدای مخصوصی همراه است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خنده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خنده در فارسی به عربی

تعبیر خواب

خنده در تعبیر خواب

 • محمدبن سیرین گوید: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود. ابراهیم کرمانی گوید: خندیدن آهسته درخواب، یافتن مراد بسیار است حضرت امام جعفر صادق فرماید: خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود. و خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدی. -. توضیح بیشتر ...
 • نده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود. ابراهیم کرمانی گوید: خندیدن آهسته درخواب، یافتن مراد بسیار است - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود. و خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدی. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

خنده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • باز شدن لبها از شادی و خوشحالی
فارسی به ایتالیایی

خنده در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید