معنی خمیده

لغت نامه دهخدا

خمیده

خمیده. [خ َ دَ / دِ] (ن مف / نف) کج شده. خم گردیده. معوج. مایل. (ناظم الاطباء). چفیده. (صحاح الفرس). منحنی. بخم. دوتا. کوژ. دولا. خم خورده. چفته. (یادداشت بخط مؤلف):
همی برفشانم بخیره روان
خمیده روانم چو خم کمان.
فردوسی.
خمیده سر از بار شاخ درخت
بفر جهاندار بیداربخت.
فردوسی.
چو باریک و خمیده شد پشت ماه
ز باریک زلف شبان سیاه.
فردوسی.
خمیده کمانی چو ابروی اوی
همی راست آمد ببازوی اوی.
فردوسی.
بدخوی شوی ز خوی بد یار خود چنانک
خنجر خمیده گشت چو خمیده شد نیام.
ناصرخسرو.
چونست بار شاخ و سمن پروین
که ماه نو خمیده چو عرجونست.
ناصرخسرو.
چنگ او در چنگ او همچون خمیده عاشقی
با خروش و با نفیر و با غریو و با غرنگ.
منوچهری.
بر پر الفی کشید ونتوانست
خمیده کشید الف ز بی صبری.
منوچهری.
آن طفل بین که ماهیکان چون کند شکار
بر سوزن خمیده چو یک پاره نان کند.
خاقانی.
همچون درخت گندم باشی از برای فرض
گه راست، گه خمیده و جان بسته بر میان.
خاقانی.
وآن قد الف مثال مجنون
خمیده ز بار عشق چون نون.
نظامی.
چون قامتم کمان صفت از غم خمیده شد
چون تیر ناگهان ز کمانم بجست یار.
سعدی.
خموع، خمیده رفتن کفتار مانند لنگ. خمع؛ خمیده رفتن کفتار مانند لنگ. مهلل، شتر لاغر خمیده. (منتهی الارب).
- ابروی خمیده، ابروی کج:
مرغ دل صاحبنظران صید نکردی
الا بکمان خانه ٔ ابروی خمیده.
سعدی.
- پشت خمیده، پشت دو تاشده. پشت دولاشده.
- خمیده پشت، پشت دوتاشده:
خمیده پشت از آن گشتند پیران جهاندیده
که اندر خاک می جویند ایام جوانی را.
(نقل از جنگ خطی آقا ضیاءالدین نوری).


خمیده گردانیدن

خمیده گردانیدن. [خ َ دَ / دِ گ َ دَ] (مص مرکب) خم کردن. خمیده کردن.


خمیده قامت

خمیده قامت. [خ َ دَ / دِ م َ] (ص مرکب) خمیده. مقابل مستقیم القامه. مقابل مستوی القامه. (یادداشت بخط مؤلف):
چنگ خمیده قامت می خواندت بعشرت
بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد.
حافظ.

فارسی به انگلیسی

خمیده‌

Bent, Bow

فارسی به ترکی

خمیده‬

eğik, eğilmiş

فرهنگ معین

خمیده

(خَ دِ) (ص مف.) خم شده، مایل.

فرهنگ عمید

خمیده

خم‌شده، کج‌شده،

فارسی به عربی

خمیده

مقدمه عربه المدفع

فرهنگ فارسی هوشیار

خمیده

(اسم) خم شده مایل.

فارسی به ایتالیایی

خمیده

obliquo

حل جدول

خمیده

خم، کج، مایل، ناراست، معوج

دوتا

خم، مایل، معوج

مترادف و متضاد زبان فارسی

خمیده

خم، کج، کمانی، گوژ، مایل، متمایل، معوج، منحنی، ناراست،
(متضاد) راست، صاف

واژه پیشنهادی

خمیده

دو تا

دو تا

کوژ

معادل ابجد

خمیده

659

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری