معنی خسروانی

خسروانی
معادل ابجد

خسروانی در معادل ابجد

خسروانی
 • 927
حل جدول

خسروانی در حل جدول

 • یکی از سی لحن باربد
مترادف و متضاد زبان فارسی

خسروانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خسروی، سلطنتی، پادشاهی، شاهی، شاهنشاهی
فرهنگ معین

خسروانی در فرهنگ معین

 • (ص نسب. ) شاهانه، (اِ. ) نوعی سرود به نثر مسجع که گویند باربد در مجلس خسروپرویز می خواند، دینار شاهانه. [خوانش: (خُ رَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خسروانی در لغت نامه دهخدا

 • خسروانی. [خ ُ رَ / رُ] (اِخ) طیب بن محمد مکنی به ابوطاهر از شاعران خراسان به زمان آل سامان بوده و به سال 342 هَ. ق. وفات یافته است حکیم ابوالقاسم فردوسی به زمان مشیب از حال خود خبر دهد و شعری از او تضمین کند و گفته:
  بیاد جوانی کنون مویه دارم
  برین بیت بوطاهر خسروانی
  جوانی من از کودکی یاد دارم
  دریغ از جوانی دریغ از جوانی.
  (از انجمن آرای ناصری).
  سوزنی نیز در اشعار زیر چنین از او نام می برد:
  بیچاره سوزنی که بسودای غازییی
  شد همچو خسروانی خسران زده تنش
  چون خسروانی از غم غازی نحیف شد
  زانگونه سوزنی که ندانی ز سوزنش
  ای کاش خسروانی بودی در این زمان
  تا بودی آستان خداوند مسکنش. توضیح بیشتر ...
 • خسروانی. [خ ُ رَ / رُ] (اِ) نام لحنی است از مصنفات باربد و آن نثری بوده است مسجع مشتمل بر دعای خسرو و مطلقاً نظم در آن بکار نرفته و این لحن داخل سی لحن مشهور نیست که اگر داخل باشد سی و یک میشود و شیخ نظامی سی و یک آورده است و سی و یکم همین را نام برده. (برهان قاطع). نوعی از سرود مسجع بطور نثر که باربد در مجلس خسروپرویز گفتی بر دعای و ثنای آن پادشاه اگر لحنهای باربد را سی و یک گیریم لحن سی و یکم خسروانی خواهد بود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خسروانی در فرهنگ عمید

 • خسروی
  (اسم) (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه‌های راست‌پنج‌گاه و ماهور،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خسروانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خسروانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خسروانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) منسوب به خسروان. شاهانه خسروی، (اسم) نوعی سرود بنثر مسجع که گویند باربد در مجلس خسرو پرویز میخواند لحن سی و یکم باربدی، گوشه ای در ماهور راست پنجگاه شور، نوعی شراب اصفهانی، نوعی دینار. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

خسروانی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید