معنی خبر چین

خبر چین
معادل ابجد

خبر چین در معادل ابجد

خبر چین
  • 865
حل جدول

خبر چین در حل جدول

  • جاسوس، خبرکش، راید، غماز، منهی، نمام
فرهنگ فارسی هوشیار

خبر چین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سخن چین انیشه (جاسوس) (صفت) آنکه رفتار و گفتار کسی را برای دیگران نقل کند جاسوس. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید