معنی حین

لغت نامه دهخدا

حین

حین. (ع مص) نزدیک گشتن وقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || رسیدن وقت. (منتهی الارب). رسیدن وقت نماز. (ناظم الاطباء). || خشک گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به حَین شود. || (اِ) روزگار. (منتهی الارب). || هنگام. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب).وقت. (بحر الجواهر) (غیاث). گاه. زمان:
نبودی از این بیش بهر من از وی
اگر بودمی من بحین محمد.
ناصرخسرو.
چون در تو سراج الدین نیکو نگرد باشی
از چشم بدان ایمن اندر همه وقت و حین.
سوزنی.
|| مدت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): و تول ّ عنهم حتی حین، اَی حتی تنقضی المده التی أمهلوها. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) (کشاف اصطلاحات الفنون). ج، احیان و جج، احایین. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و گاه بر آن تاء زیاد کنندو گویند تحین و اذا باعدوا بین الوقتین باعدوا باذ فقالوا حینئذ، یعنی آنگاه. || وقت مبهم صالح جمیع ازمنه دراز باشد یا کوتاه یک سال باشد یا زیاده یا مختص است به چهل سال یا به هفت سال یا بدو سال یا بشش ماه یا بدو ماه یا بهر بامداد و شبانگاه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). روزگار و مدت یا وقتی مبهم یک سال یا بیشتر. یا وقتی معین دو ماه یا شش ماه یا دو سال یا هفت سال یا چهل سال، چنانچه در قاموس گفته و در عرف اطلاق میشود مانند زمان بر شش ماه خواه استعمال آن بنحو نکره و خواه بنحو معرفه باشد، چنانچه در جامع الرموز در کتاب ایمان ذکر کرده و در بیرجندی گفته که حین و زمان در اصل لغت بر کم و بیش از زمان اطلاق میشوند. ولکن در عرف هر دو را به شش ماه اختصاص داده اند. و حین در نزد نحویها مفعول فیه را گویند. و در شرح وقایه در کتاب ایمان گفته که مصدرگاه حین واقع شود. مانند این جمله: آتیک خفوق النجم، ای وقت خفوقه. - انتهی. (کشاف اصطلاحات الفنون).
- فی الحین و در حین، فی اساعه فی الفور. فوراً:
دشمن جاه ورا زهره و یارا نبود
کآنچه اوگوید در ساعت و در حین نکند.
سوزنی.
|| وقت معین دوشیدن ناقه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || روز قیامت. (منتهی الارب).

حین. [ح َ] (ع اِ) مرگ. (منتهی الارب) (آنندراج). هلاکی. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). هلاک. (اقرب الموارد). || بلا و آزمایش. (منتهی الارب). محنت. (اقرب الموارد). || (مص) نزدیک گشتن وقت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || رسیدن وقت. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). هنگام بودن. (المصادر زوزنی). || خشک گردیدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || هلاک شدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (اقرب الموارد) (المصادر زوزنی): اذا جائت الحین حارت العین. || موفق به رشاد نگردیدن. (منتهی الارب). موفق نشدن بر رشد و در محنت افتادن. (ناظم الاطباء).

فارسی به انگلیسی

حین‌

Pending, Interim

فرهنگ معین

حین

هلاک، مرگ، محنت. [خوانش: (حَ) [ع.] (اِ.)]

[ع.] (اِ.) هنگام، وقت. ج. احیان.

فرهنگ عمید

حین

هلاک، مرگ،
بلا، محنت،

وقت، مدت، هنگام،
[قدیمی] روزگار،

فارسی به عربی

حین

إبَّانَ (فی إبَّانِ)


در حین

بینما

فرهنگ فارسی هوشیار

حین

مرگ، هلاکی وقت، مدت، هنگام وقت، مدت، هنگام


حین الابداع

زمان آفریدن (خلق) : ((و آن آنست که ایدون گوییم که حین الابداع بوده است که هر نوعی را که پدید آمدن بود. . . ))

فرهنگ فارسی آزاد

حین

حَیْن، مرگ، هلاک، محنت و سختی، بلا،

حِیْن، وقت، زمان، مدت، آن (جمع: اَحْیان، جمع الجمع: اَحابیْن).
َ


بعد حین

بَعْدِ حِیْن، حِیْن بحساب جُمَّل (اَبْجَد) برابر 68 است و بَعد حین می شود بعد 68 یعنی 69 که سال بعثت حضرت بهاءالله و اظهار امر خفی است،

حل جدول

حین

وقت، موقع، گاه، هنگام

فارسی به آلمانی

در حین

Wa.hrend, Weile [noun]

معادل ابجد

حین

68

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری