معنی حشره شناسی

لغت نامه دهخدا

حشره شناسی

حشره شناسی.[ح َ ش َ رَ / رِ ش ِ] (حامص مرکب) دانش حشره شناس.


شناسی

شناسی. [ش ِ] (حامص) به صورت ترکیب به معنی شناسایی و آگاهی به کار می رود و ترکیبات ذیل در آن هست:
- آب شناسی. آدم شناسی. انجم شناسی. ایران شناسی.جمجمه شناسی. جنگل شناسی. جواهرشناسی. جوهرشناسی. حق شناسی. حیوان شناسی. خاک شناسی. خاورشناسی. خداشناسی. خطشناسی. خودشناسی. روانشناسی. زمین شناسی. سبک شناسی. ستاره شناسی. سخن شناسی. سکه شناسی. سنگ شناسی. شرق شناسی. شعرشناسی. عرب شناسی. قبله شناسی. قیافه شناسی. کتاب شناسی. گوهرشناسی. مردم شناسی. معدن شناسی. میکرب شناسی.نبات شناسی. نمک شناسی. وقت شناسی. هواشناسی.
و رجوع به ترکیبات شناس شود.


حشره کشی

حشره کشی. [ح َ ش َ رَ / رِ ک ُ] (حامص مرکب) عمل حشره کش.


حشره خوار

حشره خوار. [ح َ ش َ رَ / رِ خوا / خا] (نف مرکب) جانور که غذای او حشره است مانند شارک (طرقه) و ترند (دم سنجه) و خلد (موشکور) و ژوژ (خارپشت). حشره خوارنده.

فارسی به انگلیسی

حل جدول

حشره شناسی

شاخه ای از جانور شناسی

فرهنگ فارسی هوشیار

حشره شناسی

مایشناسی علم باحوال و زندگانی حشرات.


حشره شناس

مایشناس (صفت) کسی که عالم باحوال و زندگانی حشرات است عالم بعلم حشره شناسی.


حشره

جنبنده، خزنده، رونده، گزنده، پرنده

فرهنگ عمید

حشره شناسی

علمی که به بررسی احوال انواع حشرات می‌پردازد،


حشره

هریک از جانوران بندپا با سر، سینه، شکم، و معمولاً بال و شاخک،

فارسی به عربی

حشره

حشره

فرهنگ معین

حشره

(حَ شَ رَ یا رِ) [ع. حشره] (اِ.) یک فرد از رده حشرات.

مترادف و متضاد زبان فارسی

حشره

هامه

فارسی به ایتالیایی

حشره

insetto

فارسی به آلمانی

حشره

Insekt (n)

معادل ابجد

حشره شناسی

934

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری