معنی حرف ندا

حرف ندا
معادل ابجد

حرف ندا در معادل ابجد

حرف ندا
  • 343
حل جدول

حرف ندا در حل جدول

لغت نامه دهخدا

حرف ندا در لغت نامه دهخدا

  • حرف ندا. [ح َ ف ِ ن ِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) حرف دعا. شمس قیس در عنوان حرف ندا و دعاآرد: الفی است که در اواخر اسامی معنی ندا دهد، چنانکه خداوندا و شاها و جانا. و در اواخر افعال معنی دعا دهد، چنانکه بیایدا، برودا و چنانکه شاعر گوید:
    منشیندا از نیکوان جز تو کسی بر جای تو
    کم بیندا جز من کسی آن روی شهرآرای تو.
    (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 155).
    حرف ندا در پایان اسم درآید و حرف دعا بیشتر پیش از حرف آخر فعل افزوده شود و گاه حرف ندا را حرف دعا نیز خوانند. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

حرف ندا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

حرف ندا در فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

حرف ندا در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید