معنی جوانه زدن

جوانه زدن
معادل ابجد

جوانه زدن در معادل ابجد

جوانه زدن
  • 126
حل جدول

جوانه زدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

جوانه زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جوانه زدن در فارسی به عربی

  • انفجر، انم، برعم، تبرعم، حبوب، زیاده، فرع، قرصه، کرنب صغیر، لمحه، نبته. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

جوانه زدن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جوانه زدن در فارسی به آلمانی

  • Ast (m), Erschießen, Schiessen, Schießen, Schößling (m), Springen, Sprößling (m), Verzweigen, Verzweigung (f), Zweig (m). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید