معنی جهیدن

فرهنگ معین

جهیدن

(جَ دَ) (مص ل.) جست زدن.

فرهنگ عمید

جهیدن

جُستن

فارسی به انگلیسی

جهیدن‌

Bounce, Hop, Jump, Leap, Spring, Vault

فارسی به ترکی

جهیدن‬

sıçramak, fışkırmak

لغت نامه دهخدا

بیرون جهیدن

بیرون جهیدن. [ج َ دَ] (مص مرکب) برون جهیدن. رجوع به برون جهیدن شود.


برون جهیدن

برون جهیدن. [ب ِ / ب ُ ج َ دَ] (مص مرکب) بیرون جهیدن. بیرون جستن:
شب از میان باختر برون جهد
بگسترد بزیر چرخ جای او.
منوچهری.


دور جهیدن

دور جهیدن. [ج َ دَ] (مص مرکب) دورجستن. دورجه کردن. (یادداشت مؤلف). رجوع به دور جستن و دورخیز کردن شود.


رنگ جهیدن

رنگ جهیدن. [رَ ج َ دَ] (مص مرکب) رنگ پریدن. رنگ رفتن. رجوع به همین دو ماده شود:
کوچه ٔ حسن و محبت سر ز یک ره برکشد
رنگ یوسف گشته از روی زلیخا می جهد.
ملا قاسم مشهدی (از آنندراج).


بر روی جهیدن

بر روی جهیدن. [ب َ ج َ دَ] (مص مرکب) بر فرازچیزی جستن. || بر روی دویدن:
سالها ای اشک جا دادم ترا در چشم خویش
وقت فرصت کی روا داری که بر رویم جهی.
سلمان.
و شعر فوق بهر دو معنی ایهام دارد.

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جهیدن

پرش، جستن، جهش، خیز

فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جهیدن

برجستن، پریدن روی زمین

فارسی به آلمانی

جهیدن

Feder (f), Frühjahr (n), Frühling (m), Springen, Sprung (m)

معادل ابجد

جهیدن

72

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری