معنی جنگیدن

فرهنگ معین

جنگیدن

(جَ دَ) (مص ل.) نبرد کردن، رزم کردن.

فرهنگ عمید

جنگیدن

جنگ کردن، نبرد کردن،

حل جدول

جنگیدن

محاربه، مبارزه

نبرد کردن، جنگ کردن، رزم کردن


جنگ‌کردن- جنگیدن

محاربه

فارسی به انگلیسی

جنگیدن‌

Battle, Campaign, Contend, Fight, Strive, Struggle, War

فارسی به ترکی

جنگیدن‬

savaşmak, harbetmek

فارسی به ایتالیایی

جنگیدن

combattere

فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جنگیدن

نبرد کردن

فارسی به آلمانی

جنگیدن

Kampf (m), Kämpfen, Raufen, Sich schlagen, Streiten, Wehren

واژه پیشنهادی

جنگیدن

نبردآزمایی


کنایه از طبیعت جنگ ،جنگیدن است

در جنگ نان و حلوا تقسیم نمی کنند

انگلیسی به فارسی

fight

جنگیدن


militate

جنگیدن

معادل ابجد

جنگیدن

137

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری